Днес, 2 декември, Европейският банков орган, който е институцията, която разработва надзорните регулации и препоръки за кредитните институции в ЕС, публикува Насоки за продължаване на действието на мораториумите по кредитите.

В съобщението на ЕБО по този повод се казва: "След внимателно наблюдение на развитието на пандемията COVID-19 и по-специално въздействието на втората вълна COVID-19 и свързаните с това правителствени ограничения, предприети в много страни от ЕС, Европейският банков орган (ЕБО) реши да активира отново своите насоки относно законодателен и незаконодателен мораториум. Това повторно активиране ще гарантира, че заемите, които преди това не са се възползвали от мораториума за плащане, сега също могат да се възползват от тях. Ролята на банките да осигурят непрекъснат поток от заеми на клиенти остава от изключителна важност и с повторното активиране на тези насоки ЕБО признава изключителните обстоятелства на втората вълна COVID-19. Ревизираните насоки на ЕБО, които ще се прилагат до 31 март 2021 г., включват допълнителни предпазни мерки срещу риска от неправомерно увеличаване на непризнатите загуби в баланса на банките."

ЕБО препоръчва по новия мораториум отсрочванията на плащанията по главници и/или лихви по кредитите да е 9 месеца. Приключилия в края на септември 2020-а мораториум, който се прилагаше от април, даваше възможност за отсрочване на плащанията за 6 месеца. По тази причина ЕБО препоръчва заемите получили отсрочване по стария мораториум да могат да вземат още 3 месеца отсрочка.

Мораториумът, по признание на работодателските организации е най-ефективната мярка в подкрепа на бизнеса при сегашната криза. В България от стария мораториум се възползваха кредити за над 9.8 млрд. лева. Условието за ползване на отсрочка бе кредитите да не са имали просрочие повече от 90 дни преди искането за отлагане на плащанията. Въпросът е сега как ще се прилага това изискване за заеми, които са ползвали мораториум и за периода от изтичане на стария шестмесечен срок (за някои кредити той приключи през октомври) до искането за ползване на отсрочка по ноивия мораториум, който ще почне да действа не по-рано от средата на декември, вече са натрупали просрочие общо от 90 дни. Също така е важно да се разбере как ще се постъпи със заеми, които са натрупали просрочия над 90 дни за периода на кризата.

Всички детайли за прилагането на новия мораториум ще станат ясни, след прилагането на следната процедура. Първо БНБ трябва да обяви, че ще прилага въпросните насоки на ЕБО за новия мораториум. Второ Асоциацията на банките трябва да изготви общи условия за прилагането на новия мораториум и трето БНБ трябва да приеме тези общи условия. Цялата тази процедура вероятно ще отнеме две седмици.

Прилагането на мораториума е важно облекчение за бизнеса, тъй като е много по ефективно от всички мерки, които правителството е приело до момента или има намерение да приеме. Но то значително повишава риска на банките от ерозия на ликвидността и на капитала, което означава, че създава и допълнителни рискове за техните вложители. За минимизирането на това нарастване на рисковете БНБ, при одобряване на насоките на ЕБО, със сигурност ще предприеме мерки за укрепване на банковите капитали, а сами банки отново ще активират политиката си на консервативно предварително провизиране на опасността от влошаване на качеството на кредитните си портфейли.

БНБ ще приложи насоките на ЕБО за нов мораториум по кредитите

Управителният съвет на Българската народна банка на свое заседание от 2 декември 2020 г. реши, че ще спазва гласуваните от Европейския банков орган Насоки EBA/GL/2020/15 за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19.

На база на гласуваните в ЕБО насоки и съобразно определените в тях условия БНБ отново има правната възможност да разгледа за утвърждаване евентуален нов проект на Асоциацията на банките в България за удължаване на частния мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19.

С това свое решение БНБ стартира процедурата по прилагането на насоките на Европейския банков орган за предоставяне на деветмесечен мораториум (отсрочване на плащанията по кредитите) предостени от банките и техните дъщерни структури на граждани и фирми.

Централната ни банка изрично посочва, че на база на последните дискусии ЕБО е взел решение да реактивира Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити с нов краен срок на прилагане на мораториума 31 март 2021 г., заместващ предходния краен срок 30 септември 2020 г. Максимално допустимият срок на отсрочванията е девет месеца, като този срок включва и срока на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция.

В съобщението си БНБ заявява, че банките следва да осигурят необходимите им ресурси за посрещане на бъдещо влошаване в качеството на кредитите. Поради това Българската народна банка планира да продължи и през 2021 г. да прилага всички мерки, приети през месец март 2020 г, като мярката за неразпределение на дивиденти ще покрие и печалбите от текущата година.