Икономически активното население в страната е 3.51 млн., или 52.7% от населението на 15 и повече навършени години.

Това показват резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през третото тримесечие на 2006 г.

Коефициентът на икономическа активност на мъжете (57.9%) е с 9.9 пункта по-висок от този на жените (48.0%).

През третото тримесечие на 2006 г. заетите лица са 3.2 млн., или 48.1% от населението на 15 и повече навършени години. В градовете заетите са 52.6%, а в селата - 37.5%.

В частния сектор работят 2.33 млн. души, или 72.9% от всички заети. От тях 125.8 хил. (5.4%) са работодатели, 267.3 хил. (11.5%) - самостоятелно заети, 1 893.2 хил. (81.1%) - наети, 47.5 хил. (2.0%) - неплатени семейни работници.

В обществения сектор са заети 866.9 хил., или 27.1% от общия брой на заетите в страната, като съотношението между наетите в частния сектор и наетите в обществения сектор е съответно 68.6% към 31.4%.

Преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 1.81 млн. (56.6 %), в индустрията са заети 1.09 млн. (34.2%), а в селското и горското стопанство - 294.8 хил. (9.2%).

През третото тримесечие на 2006 г. безработните лица са 310.4 хил., или 8.8% от икономически активното население.

С висше образование са 11.9% от безработните, със средно - 47.5%, и с основно и по-ниско образование - 40.6%.

Продължава тенденцията на повишаване на икономическата активност и заетостта на населението на 15 и повече навършени години. Броят на заетите лица се увеличава със 102.7 хил. спрямо третото тримесечие на 2005г.
Увеличението се дължи изцяло на частния сектор, където броят на заетите лица отбелязва увеличение със 125.7 хиляди.