Финансирането на кръговата икономика е ключов проблем за България. Кръговата икономика у нас трябва да се основава на икономическата логика и ефективност, а не върху изкуствено създавани стимули и регулации. Около това мнение се обединиха експерти по време на международната конференция на тема "Кръгова икономика и устойчиви финанси", която се проведе по-рано днес и беше организирана от Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab.

През следващите десетилетия кръговата икономика ще става все по-важна тема в живота на българите, поради което е нужно да се начертаят адекватни политики, каза ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов. По думите му изключително важният за всички преход към кръгова икономика, безотпадно потребление и иновации в производството започва от начина ни на мислене като държава, бизнес и общество и стига до отделния индивид, който потребява произведените от икономиката блага.

На форума присъстваше заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който обясни, че в България секторите, имащи значение за кръговата икономика, се оценяват на 0,18% от БВП и всъщност са над средното за ЕС ниво, което е 0,12%.

Инвестициите в кръгова икономика у нас създавали над 60 хиляди работни места. В страната ни визията за развитие на иновациите са заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 година. Една от основните цели в Стратегията е стимулиране на технологичната модернизация в производствения сектор, използваща ресурсоефективни и безотпадни технологии, намаляващи замърсяването при източника и намаляващи въглеродните емисии, каза още Борисов.

На конференцията бяха засегнати теми, свързани с проблемите при финансирането на прехода от линейна към кръгова икономика, отрицателният търговски баланс на страната и други.

Основните изводи, предложения и препоръки от форума ще бъдат предоставени на компетентните държавни институции и заинтересовани страни. Очаква се в началото на 2020 година да бъде издадена колективна монография с всички доклади от конференцията.