Годишната инфлация ще продължи да нараства, като съществуват рискове увеличението й да изпревари базисния сценарий. Това е едно от предупрежденията, които се прави в поредния брой на тримесечното издание на БНБ Икономически преглед. В него четем, че годишната инфлация измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПК) през първото тримесечие на 2022-а Годишната инфлация, измерена чрез ХИПЦ, продължи да се ускорява и възлезе на 10.5% през март 2022 г. (спрямо 6.6% в края на 2021 г.). За това допринесе най-вече поскъпването на хранителните продукти и транспортните горива в условията на растеж на цените на енергоносителите (най-вече петрол и природен газ) и на храните на международните пазари, чиято възходяща динамика се ускори допълнително след инвазията на Русия в Украйна в края на февруари 2022 г. Базисната инфлация също се ускори до 6.3% през март 2022 г. в условията на повишаване на потребителските разходи на домакинствата, нарастване на цените на потребителските стоки в основните търговски партньори на България и косвени ефекти от поскъпването на енергийните продукти и храните.

В групата на стоките и услугите с административно определяни цени се наблюдаваше ускорение на инфлацията спрямо края на 2021 г., за което допринесе най-вече поскъпването на услугите по газоснабдяване и вътрешноселищен обществен транспорт. Очакваме общата инфлация да продължи да се увеличава през второто и третото тримесечие на 2022 г. Това ще се определя от проявлението на преки и косвени ефекти от по-високите международни цени на основни селскостопански продукти и енергоносители (петрол, природен газ и електроенергия), които ще продължат да оказват влияние за повишаване на разходите за производство на фирмите. От гледна точка на търсенето все още силно стимулиращата парична политика на ЕЦБ допринася за задържане на отрицателни реални лихвени проценти по депозити и кредити за домакинства, което в съчетание със стимулиращата фискална политика се предвижда да продължи да подпомага растежа на потреблението и да оказва натиск за повишаване на потребителските цени. Други фактори с проинфлационно влияние се очаква да бъдат прогнозираното увеличение на разходите за труд на единица продукция, както и допусканията за ускоряване на инфлацията в основните търговски партньори на България и по-високи цени на внасяните в страната промишлени стоки. Значителни рискове от реализиране на по-висока инфлация спрямо тази в базисния сценарий произтичат от възможни промени в регулираните цени на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия за битови потребители през следващите месеци с оглед на трайно повишените разходи за тяхното производство. пише в анализа.

БНБ очаква общата инфлация да продължи да се увеличава през второто и третото тримесечие на 2022 г. Според експертите й това ще се определя от проявлението на преки и косвени ефекти от по-високите международни цени на основни селскостопански продукти и енергоносители (петрол, природен газ и електроенергия), които ще продължат да оказват влияние за повишаване на разходите за производство на фирмите.

В анализа на Централната ни банка се подчертава, че от гледна точка на търсенето все още силно стимулиращата парична политика на ЕЦБ допринася за задържане на отрицателни реални лихвени проценти по депозити и кредити за домакинства, което в съчетание със стимулиращата фискална политика се предвижда да продължи да подпомага растежа на потреблението и да оказва натиск за повишаване на потребителските цени.

"Други фактори с проинфлационно влияние се очаква да бъдат прогнозираното увеличение на разходите за труд на единица продукция, както и допусканията за ускоряване на инфлацията в основните търговски партньори на България и по-високи цени на внасяните в страната промишлени стоки. Значителни рискове от реализиране на по-висока инфлация спрямо тази в базисния сценарий произтичат от възможни промени в регулираните цени на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия за битови потребители през следващите месеци с оглед на трайно повишените разходи за тяхното производство", предупреждава БНБ.

В настоящото издание на "Икономически преглед" е представено и тематично изследва за зависимостта на българската икономика от доставките на руски газ. Заключението в него е следното: "Представените количествени оценки показват, че спирането на доставките на природен газ от Русия за България е възможно да окаже значителен негативен ефект върху производствената страна на икономиката и да доведе до покачване на средното ценово равнище в страната. Най-силно зависимите от природен газ сектори са тези от преработващата промишленост, както и дейностите, свързани с производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия. При трайно спиране на доставките на природен газ от Русия, без те да бъдат заменени с алтернативни енергоизточници, може да се очаква спад на добавената стойност в икономиката общо в размер на 4.8%. При заместване на доставките на природен газ от Русия с по-скъпи алтернативи може да се очаква покачване на общото ценово равнище в страната, като оценките на базата на таблиците "ресурс - използване" предполагат, че хипотетичен сценарий от по-висока с 10% цена на алтернативните доставки ще се отрази като повишение на цените на местно произведените стоки средно с 0.12%. Това би засилило инфлационния натиск в икономиката, като най-силно поскъпване може да се очаква по отношение на стоките и услугите, които се потребяват от домакинствата (0.18%) и/или са предназначени за износ (0.12%). По отношение на потребителските цени оцененият ефект е, че увеличение на цената на природния газ с 10% би довело до ускоряване на годишната инфлация, измерена чрез ХИПЦ, с 0.13 процентни пункта".