Според предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България се увеличават в края на септември 2020 г. с едва 9,2 хиляди, или с 0,4% спрямо второто тримесечие, достигайки 2,25 милиона. Спрямо третото тримесечие на 2019 година обаче наетите лица в страната намаляват с 63,2 хиляди, или с 2,7 на сто, предава БНР.

В същото време средната месечна работна заплата в страната нараства с 2,7% до 1373 лева спрямо предходното тримесечие и с 9,9% спрямо година по-рано.

Спрямо второто тримесечие на годината най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" и "Административни и спомагателни дейности" - с по 2,4%, и "Образование" и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с по 1,6%.

Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение пък е регистрирано в дейностите "Селско, горско и рибно стопанство" - с 1,5%, и в "Операции с недвижими имоти" - с 1,0%.

Най-голям относителен дял на наетите по трудово и служебно правоотношение продължава да има в дейностите "Преработваща промишленост" (20,9%) и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (17,1%), показват експресните данни на НСИ.

Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на настоящата година намаляват с 63,2 хиляди, или с 2,7 на сто. Най-голямо намаление на наетите на годишна база се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (спад с цели 25,8 хил.), "Преработваща промишленост" (понижение с 24,9 хиляди) и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (с 8,8 хиляди), докато най-голямо увеличение има в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - със 7,4 хиляди, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6,4 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 21,9%, "Преработваща промишленост" - с 5%, и "Операции с недвижими имоти" - с 4,3%, а най-голямо увеличение е регистрирано в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6,8 на сто.

В същото време средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 година е в размер на 1373 лева, като нараства спрямо предходното тримесечие с 2,7%.

През юли 2020 г. средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 1387 лева, през август се е понижила до 1335, преди да нарасне през септември до 1397 лева, показват предварителни данни на НСИ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. спрямо предходното тримесечие, са: "Хотелиерство и ресторантьорство" - ръст с цели 37,6%, "Държавно управление" - с 16,2%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 14,9%, докато най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност "Финансови и застрахователни дейности" - със 7,9%.

На годишна база средната месечна работна заплата през периода юли - септември 2020 година нараства с 9,9% спрямо третото тримесечие на 2019 година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" (скок с 24,1%), "Държавно управление" - с 20,2%, и "Образование" - с 14,7%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. нараства с 12,7% в обществения сектор, а в частния сектор - с 9,0%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на настоящата година са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 3208 лева), Финансови и застрахователни дейности" (заплата от 2106 лева) и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (средна заплата от 2097 лева).

В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (със средна заплата от 890 лева), "Други дейности" (931 лева) и "Селско, горско и рибно стопанство" (989 лева).