През първото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ни нараства с 4,5% спрямо същото тримесечие на предходната година, показват сезонно изгладените данни, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2022 г., БВП в номинално изражение достига 30,402 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2022 г. е близо 25,86 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване - най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 86,5%, което в стойностно изражение възлиза на близо 26,311 млрд. лева.

За периода януари-март, бруто капиталообразуването е над 4,8 млрд. лв. и е с 15,9% относителен дял в БВП.

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие, БВП по сезонно изгладени данни нараства с 1%. За същия период, брутната добавена стойност нараства с 0,8%.

Според експресните оценки на НСИ, БВП по елементи на крайното използване, през първото тримесечие на 2022 г. основната причина за регистрирания икономически ръст спрямо предходното тримесечие, е увеличението на крайното потребление с 1,7%.

Крайното потребление у нас за периода регистрира ръст от 6,6%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 6,1% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на предходната година (по сезонно изгладени данни).

Външнотърговското салдо е отрицателно. Износът на стоки и услуги през първото тримесечие на годишна база се увеличава с 11,8%, а вносът на стоки и услуги нараства с 13,6%.

ЕБВР намали отново прогнозата си за ръста на БВП на България, до едва 2,5% - защо

ЕБВР намали отново прогнозата си за ръста на БВП на България, до едва 2,5% - защо

За следващата година прогнозата също е коригирана надолу - до 3% икономически растеж