На открито заседание идната седмица Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще разгледа тригодишните бизнес планове и заявленията за цени на услугите за 2007 година на ВиК дружествата в Пловдив, Троян, Ловеч, Берковица и Брезник.

В процеса на изготвяне на бизнес плановете Комисията изработи задължителни указания, които операторите трябва да спазят при оформянето на своите предложения. Целта на тези указания е да стимулират инвестиционната активност на дружествата.

При оценката и анализа на получените от дружествата заявления експертите на ДКЕВР са спазили няколко основни принципа. Признатите от Комисията годишни разходи (с изключение на разходите за амортизация и електроенергия) са ограничени до нивото на отчетените разходи за 2005 година.

С повишено внимание експертите на Комисията са следили заложените от операторите нива за поетапно намаляване на общите загуби. Направена е оценка и на прогнозните количества вода, получени като разлика между измерените количества на входа на системата и размера на отчетени общи загуби за 2005 година.

При изготвянето на своите предложения за цени на услугите експертите на Комисията са следили за обосноваване на всички нововъзникнали разходи, както и за това да не бъдат включвани разходи за нерегулирани дейности.

В съответствие с тези правила работна група на ДКЕВР анализира подадените от операторите заявления. За дружеството в Пловдив Комисията предлага да бъде разглеждана като начална за обсъждане цена за доставка на вода от 0,68 лв/куб.м при поискани от оператора 0,75 лв/куб.м.

Предложената от ВиК Ловеч цена на услугата е 0,97 лв/куб.м, която е коригирана в предложението на Комисията на 0,92 лв/куб.м. За дружеството в Троян експертите на ДКЕВР предлагат като начална за обсъждане цена за доставка на вода от 0, 85 лв/куб.м при поискана от оператора цена от 0,88 лв/куб.м. За ВиК Берковица ДКЕВР предлага начална цена за обсъждане от 0,71 лв/куб.м, каквото е предложението и на оператора.

Тригодишните бизнес планове на петте дружествата и предложенията им за цени на услугите ще бъдат допълнително дискутирани по време на общественото обсъждане, което ще се проведе във вторник в сградата на Комисията. Окончателното решение ще бъде взето на закрито заседание след изслушване на операторите и обществените организации.