Намаляването на покупателната способност на населението намира своето отражение във все повече сектори. Явно инфлационните процеси се отразяват и на застраховането. Поне такива индикации дават публикуваните от БНБ резултати на сектора за първото полугодие на 2022-а. Според Централната ни банка средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 9.173 млрд. лв. към края на юни 2022 година. Техният размер намалява с 366.4 млн. лв. (3.8%) в сравнение с края на юни 2021 г. (9.539 млрд. лв.) и с 326.7 млн. лв. (3.4%) спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. (9.500 млрд. лева).

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, намаляват с 222.3 млн. лв. (7.6%) - от 2.938 млрд. лв. към края на юни 2021 г. до 2.716 млрд. лв. към края на същия месец на 2022 година. Спрямо края на март 2022 г. (2.767 млрд. лв.) те намаляват с 51.6 млн. лв. (1.9%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2022 г. е 29.6% при 30.8% към края на второто тримесечие на 2021 г. и 29.1% в края на март 2022 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се понижават със 144.1 млн. лв. (2.2%) - от 6.601 млрд. лв. към края на юни 2021 г. до 6.457 млрд. лв. към края на същия месец на 2022 г. и с 275.1 млн. лв. (4.1%) спрямо края на март 2022 г. (6.732 млрд. лева). Към края на юни 2022 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо

застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 70.4% при 69.2% в края на второто тримесечие на 2021 г. и 70.9% в края на края на март 2022 година.

Разликата е очебийна със ситуацията преди година, когато инфлацията бе още в своя зародиш. Тогава по всички изброени по-горе показатели застрахователния сектор отчита ръст. Той започва да губи потенциала си, което става ясно от данните на тримесечна база, в края на миналата година, когато инфлацията става осезаема. В първия отчетен период на 2022-а на тримесечна база вече има отчетен спад, който се засилва.

От информацията оповестена от БНБ се вижда и от къде идва този спад. "Към края на юни 2022 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се понижават с 385.9 млн. лв. (12.2%) до 2.790 млрд. лв. при 3.176 млрд. лв. към края на юни 2021 година. Към края на второто тримесечие на 2022 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 52.5% при 57.2% към края на юни 2021 година.

На годишна база към края на второто тримесечие на 2022 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия намаляват с 216.9 млн. лв. (23%) до 724.5 млн. лв. при 941.4 млн. лв. към края на юни 2021 г. и представляват 13.6% от застрахователните технически резерви при 17% към края на второто тримесечие на 2021 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) намаляват с 2 млн. лв. (4.8%) до 38.9 млн. лв. към края на юни 2022 г. при 40.8 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2021 година", пише БНБ.

В процентно съотношение спада в застраховките на фирмите е по-голям отколкото този при гражданите. Това обаче може да се обясни със застраховките на автомобилите, чийто задължителен ефект има задържаща спада роля. Защото се вижда, че българинът трудно слиза от автомобила дори разходите му за гориво да се увеличат двойно.