Инфлационното напрежение и енергийният шок ще засегнат най-вече бизнесите със затворен кръг на доставки и енергоемките сектори, и то с различен интензитет между отделните региони.

Така експертите на "Кофас" оцениха икономическата ситуация в България от януари до април 2022 г. Те прогнозираха същевременно въздействието на военния конфликт на Изток, върху различните сектори в страната и Европа.

Прогнозите отчитат увеличение в индекса на потребителските цени в България от януари до април тази година с над 15 процентни пункта. Също така се наблюдава ръст от над 20% при цените на храни и безалкохолни напитки за същия период.

За април инфлацията в страната е 14% на годишна база, като едни от основните й компонентите са покачването на цените в следните области: транспорт (2,6%), жилища (2,71%), храни и напитки (6,73%), други (2,45%).

"В момента българските домакинства се фокусират предимно върху основни категории разходи. Цените на стоките и услугите се увеличават, съответно и разходите на домакинствата, но същевременно с това прогнозираме и доходите им да нарастват. Очакваме до 2026 г. процентната разлика в тези стойности да е 2% в превес на разходите. В момента тя е около 8%", коментира Пламен Димитров, управител на "Кофас България".

Нестабилността на цените на хранителните продукти се дължи на ефектите от войната между Русия и Украйна, тъй като те са водещи световни производители на зърнени култури. Русия държи 16% дял в износа на пшеница, а Украйна - 15% в износа на царевица. При ечемика, дяловете на двете страни са съответно 11% и 10%.

Според експертите на "Кофас", поради войната, инфлационното напрежение на пазарите на суровини (петрол, газ) ще се отрази на суровините за хранително-вкусовата промишленост, особено на минералните торове.

Рязкото покачване на цените на петрола и газа води до високи производствени разходи и проблеми с доставките им.

Ефектът от конфликта между Русия и Украйна върху световните вериги за доставки на селскостопански продукти и храни се изразява в недостиг, поради недобре организирания превоз на товари. Най-силно засегнат е селскостопанският сектор в следствие на покачващите се цени на енергийните суровини.

"Всички промишлени сектори са повлияни, но най-цикличните и енергоемките, като нефтохимическата индустрия, транспорта, производството на хартия и хартиени продукти и производството на текстил и облекла, ще бъдат сред най-засегнатите.

Те обикновено са сектори от затворен тип, които в продължение на няколко години са били затруднени от технологични иновации, еволюция в екологичните изисквания и промяна в предпочитанията на потребителите.

Например, секторът на производството и преработка на хартия е изправен пред предизвикателствата на продължаващата глобална цифровизация на икономиката и търсенето сред обществото", споделя още Пламен Димитров.

Според експертите на "Кофас", секторите, които са били в затруднение преди кризата, също вероятно ще бъдат силно засегнати от този нов шок, гледайки напред. Текстилната промишленост и автомобилостроенето в световен мащаб са добра илюстрация за това.

Транспортният сектор като цяло е енергоемък и вероятно ще бъде засегнат от високите цени на петрола. В същото време, експертите на "Кофас" очакват различия във въздействието на шока между различните подсектори (железопътен, сухопътен, въздушен и морски), тъй като те са изправени пред този нов шок в различна финансова степен.

Например, през първото тримесечие на 2022 г., печалбата от морски превоз е 28% от оборота, докато въздушният транспорт регистрира загуба от 11%.

Българските фирми, изпадащи във фалит, се увеличават

Българските фирми, изпадащи във фалит, се увеличават

Според доклад на Кофас през 2021 г. компаниите в несъстоятелност са с 5,7% повече. Тази година броят им ще е още по-голям