През февруари на работа са постъпили 17 245 безработни. Спрямо същия месец на 2012 г., започналите работа са със 7 358 лица повече.

На първичния пазар през месеца са започнали работа 12 131 лица, с 3 238 повече от февруари 2012 г.

По програми и мерки за заетост от Националния план за действие по заетостта и по схеми на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" са постъпили на работа 5 062 лица. Те са с 4 095 повече от февруари 2012 г.

По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта са започнали работа 52 безработни.

Търсенето на работна сила на първичния пазар за втори пореден месец нараства. Заявени са 10 738 работни места, с 1 662 повече от януари 2013 г. и с 2 336 повече, в сравнение с февруари 2012 г. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (2 580 места), от търговията (1 403 места), от държавното управление (1 357 места), от селското и горското стопанство (934 места), от строителството (824 места) и др.

По схеми на ОП „РЧР" са заявени общо 3 987 работни места. По схема „Подкрепа за заетост" са заявени 2 534 работни места, по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" - 511 места, по схема „Първа работа" - 406 места, по схема „Развитие" - 281 места и по схема „Отново на работа" - 255 места.

По програми за заетост са заявени 1 013 места, като от тях 885 места са по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост", а 77 места - по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания".

В резултат на активната посредническа дейност и стабилизирането на трудовия пазар се отчита незначително нарастване на равнището на безработицата.

През февруари нивото на безработицата е 12%, което е само с 0.1 процентни пункта по-високо от предходния месец.

В бюрата по труда са регистрирани 392 748 безработни. Те се увеличават с 1 065 лица, докато през същия месец на 2012 г. безработните са били с 10 176 лица повече. В бюрата по труда се отчита нарастване на постъпилите на работа на първичния пазар. Активно се устройват в заетост безработни по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", както и по програми за заетост.

Новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 36 301. Частният сектор е освободил 44.4% от тях или 16 127 лица. Делът му нараства, в сравнение с предходния месец, с 0.6 процентни пункта.

Според икономическите дейности, най-висок през месеца е делът на освободените от „Преработващата промишленост" - 15.4% и от „Търговията" - 14.4%. Следват освободените от „Държавното управление" - 6.8%, от „Строителството" - 4.8%, от „Транспорта и съобщенията" - 3.8%, от „Операциите с недвижими имоти" - 3.6%, от „Хотелиерството и ресторантъорството" - 3.3% и др.