През първото тримесечие броят на безработните е 188.7 хил. души, от които 111.7 хиляди (59.2%) са мъже и 77.1 хиляди (40.8%) - жени.

Коефициентът на безработица е 5.7% и в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява с 1.2 процентни пункта.

От всички безработни лица 13.7% са с висше образование, 48.1% - със средно, и 38.2% - с основно или по-ниско образование, показва наблюдението на работната сила на Националния статистически инстиут.

През първото тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече години) са 99.0 хил., или 52.4% от всички безработни лица.

Младежката безработица - за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8.2% - с 2.6 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 70.6% - с 1.4 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2017 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 66.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 2.2 процентни пункта.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 337.3 хил., или 29.4% от населението в същата възрастова група. От тях 91.6 хил., или 6.8%, са обезкуражени лица.