Икономиката на България се свива с 5,2% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на миналата година, показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо второто тримесечие на 2020 г. се отчита ръст от 4,3%.

За трите месеца до края на септември БВП достига 31,2 млрд. лв. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (77,6%), което в стойностно изражение възлиза на 24,2 млрд. лева. През третото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 6,2 млрд. лв. и заема 19,9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Сред основните причини за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо второто тримесечие са увеличението на крайното потребление с 9,8% и на бруто образуването на основен капитал с 4,3%.

Спрямо същото тримесечие на миналата година БВП спада с 5,2%. Крайното потребление регистрира положителен икономически ръст от 9.3%, докато бруто образуването на основен капитал отчита спад от 5.7% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 22.3%, а вносът на стоки и услуги - с 3.4%.

През второто тримесечие бе отбелязан спад от от 8.5% на БВП в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и понижение от 10% спрямо първот отримесечие на 2020 година