През четвъртото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо третото тримесечие на 2018 г. според сезонно изгладените данни.

Това е леко ускорение на икономическия растеж, след спада на темпа до 3% през третото тримесечие на миналата гадина. За сравнение, българската икономика показа динамика от 3.6% през първото тримесечие на годишна база и с 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. През второто тримесечие нарастването на БВП се забави до 3.4% спрямо същия период на миналата година и до 0.8% по отношение на предходното тримесечие.

Според експресните оценки на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие. БВП в номинално изражение достига 29 881 млн. лева. Реализираната добавена стойност е 25 905 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (81.3%), което в стойностно изражение възлиза на 24 288 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2018 г. бруто капиталообразуването е 6 292 млн. лв. и заема 21% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо третото тримесечие на същата година БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.7%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.8%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2018 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо третото тримесечие на 2018 г. има увеличението на износа на стоки и услуги - с 2.4%, бруто образуването на основен капитал - с 0.3%, и крайното потребление - с 0.2%.

НСИ: Икономиката забави темпото до 3% през третото тримесечие

НСИ: Икономиката забави темпото до 3% през третото тримесечие

Крайното потребление е основен двигател на растежа

През четвъртото тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.1% спрямо същия период на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.9%. Крайното потребление регистрира положителен растеж от 5.3%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 4% през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 2.5%, а износът на стоки и услуги - с 0.8%.