Българската икономика е постигнала растеж от 3,6% през второто тримесечие на 2017 спрямо същия период на миналата година, показват предварителните данни на Националния статистически институт. Те съвпадат с публикуваната по-рано експресна оценка за ръста на брутният вътрешен продукт (БВП) и потвърждават ускоряването на ръста спрямо отчетения 3,5% за първото тримесечие.

В сравнение с предходния тримесечен период БВП се е увеличил с 1 на сто. Публикуваните по-рано експресни оценки са коригирани в положителна посока по отношение темпа на растежа спрямо първите три месеца годината, които показаха ръст от 0,9 на сто.

Според предварителните данни създаденият за периода БВП възлиза на 24 149 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 12 347 млн., като на човек от населението се падат 1 741 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 20 837 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си с 0.2 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 4.1%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 29.5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 66.4% при 66.0% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през второто тримесечие на 2017 г. се изразходват 75.4% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 21.3% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2017 г. крайното потребление нараства с 0.4%, а бруто образуването в основен капитал - с 2.3% спрямо предходното тримесечие. Износът и вносът на стоки и услуги увеличават равнището си спрямо предходното тримесечие - съответно с 2 и 1.1%.

По отношение на компонентите на крайното използване на БВП основен принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление с ръст от 4.2% на годишна база. Износът на стоки и услуги се увеличава с 6.5%, а вносът на стоки и услуги се увеличава със 7.7%.