По предварителни данни на Националния статистически институт през септември индексът на промишленото производство се увеличава с 0.3% в сравнение с август 2017 година. Промишленото производство регистрира ръст от 3.2% спрямо съответния месец на 2016 година.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 0.6%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 0.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%.

На годишна база най-голям ръст е отчетен в добивната промишленост - със 7.7%, и в преработващата промишленост - с 4.3%. Спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.5%.

През септември продукцията в сектор "Строителство" е с 1% под равнището от предходния месец. Данните на НСИ показват увеличение от 6% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2016 година.

Продукцията в сградното строителство намалява с 1.4%, a в гражданското/инженерното строителство - с 0.4%.

На годишна база ръстът на строителната продукция през се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 12.3%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление от 1.1%.

През септември 2017 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.1% спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на миналата година той бележи ръст от 2.3%.

Наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 3%, търговията на дребно с разнообразни стоки, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - по 0.9%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.6%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.2%.

Намаление е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.1%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.9%.

В сравнение със същия месец на 2016 г. през септември оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с разнообразни стоки - с 13.1%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 9.9%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 8.2%. Спад е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 12.4%.