Ръст от 3,8% през 2018 г. и 3,7% през 2019 г. предвижда Брюксел в пролетната си икономическа прогноза. Прогнозата отчита увеличение и повишена оценка за растежа на българската икономика през настоящата година.

Преди ЕК изчисляваше нарастване на брутния вътрешен продукт сответно от 3,7% и 3,5% през 2018 и 2019 г.

Основният двигател на растежа остава вътрешното потребление, а приносът на нетния износ ще остане отрицателен, посочва документа. Инфлацията ще продължи да се увеличава, а добрата тенденция в пазара на труда ще се запази, като ще донесе стабилни увеличения на възнагражденията и продължаващ ръст на заетостта.

EK припомня, че през 2017 година реалният ръст на брутния вътрешен продукт бе 3,6%.

Остава очакването през 2018 година основният двигател на инвестициите да останат капиталовите разходи на правителството, благодарение на повишение на усвояването на европейските фондове.

След дълъг период на дефлация, през 2017 година инфлацията достига 1,2%, като се очаква през следващите две години тя да продължи да се увеличава, благодарение на растящата покупателна способност на домакинствата и по-високите цени на енергията. Очаква се инфлацията да достигне 1,8% през 2018 година и да задържи същия темп през следващата година.

Силното възстановяване на пазара на труда продължи през 2017 година, записвайки 1,8% ръст на заетостта и общият дял на заетите достига предкризисни нива от 64,3%. Очаква се през 2018 година безработицата да намалее до 5,5%, а през следващата година да падне и с още 0,2 процентни пункта.

Растежът на целия Европейския съюз се очаква да се запази силен през 2018 година, а през 2019 г. леко да забави темп. "Европейската икономика е добра форма, но е по-изложена на външни рискове", се казва още в документа. Очаква се и ЕС, и еврозоната да растат с 2,3% тази година, а през 2019 година да забавят темп до 2%.