По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2016 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава намаление на превозените товари с 0.4%, докато извършената работа от товарния транспорт нараства с 10.3%.

Същевременно превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават съответно с 1.2 и 4.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година. 

В сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. е регистрирано намаление при превозените товари - с 13%, докато извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт нараства с 11.8%.

Превозените пътници (от сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през първото тримесечие на т.г. с 1.1% спрямо същия период на предходната година. 

През тримесечието превозените товари от сухопътния транспорт са 26 580.5 хил. т, или с 13.2% по-малко спрямо съответното тримесечие на 2015 г., което основно се дължи на вътрешните превози на автомобилния и железопътния транспорт. 

Броят на превозените пътници от железопътния и автобусния транспорт през първото тримесечие на 2016 г. е 120 303.8 хил., или с 2.3% повече спрямо същия период на предходната година, в резултат на по-големия брой превозени пътници от автомобилния транспорт. При автобусните превози се наблюдава увеличение от 2.6%, докато при железопътните е регистриран спад от 5.5%. 

Превозените товари от водния транспорт през първото тримесечие на
2016 г. намаляват с 5.4% спрямо същото тримесечие на 2015 г., което се дължи на по-малкото количество превозени товари от речния транспорт. Увеличение се наблюдава при морския транспорт, но малкият му относителен дял не може да компенсира общата негативна тенденция. 

Същевременно извършената работа се увеличава с 8.5% спрямо първото тримесечие на 2015 г. в резултат на по-голямото разстояние, на което са били превозени товарите от морския транспорт.

През първото тримесечие на 2016 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 64, 187 млн. пътници, или с 1% по-малко спрямо същия период на предходната година.

Ръст от 11.6% е регистриран единствено при превозените пътници от метрополитена, докато при трамвайния и тролейбусния транспорт се наблюдава намаление съответно с 4.6 и 10.0%.