Преките чуждестранни инвестиции отдавна са се превърнали в един от измерителите на успеха на икономическата политика на всички правителства. От доста време насам тяхното движение е обект на много и то разнопосочни коментари. Затова представяме данните за преките чуждестранни инвестиции така както го прави БНБ. А на базата на тях нека всеки сам си направи анализа.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари - октомври 2019 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 953.3 млн. евро (1.6% от БВП ), като е по-голям с 553.8 млн. евро от този за януари - октомври 2018 г. (положителен поток от 399.5 млн. евро, 0.7% от БВП) . През октомври 2019 г. потокът е положителен и възлиза на 141.1 млн. евро, при положителен поток от 116.1 млн. евро за октомври 2018 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 429.6 млн. евро за януари - октомври 2019 г. Той е по-нисък с 615.3 млн. евро от този за януари - октомври 2018 г., който е положителен в размер на 185.7 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 3.4 млн. евро, при положителен нетен поток от 15.7 млн. евро за януари - октомври 2018 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Германия (1 млн. евро), Холандия (0.6 млн. евро), Латвия (0.5 млн. евро) и Казахстан (0.5 млн. евро).

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 81.2 млн. евро, при положителна стойност от 267.6 млн. евро за януари - октомври 2018 г.

За януари - октомври 2019 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 1301.7 млн. евро, при отрицателна стойност от 53.8 млн. евро за януари - октомври 2018 г. Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари - октомври 2019 г. са от Холандия (422 млн. евро), Германия (233.7 млн. евро) и Обединеното кралство (168.3 млн. евро).

Обръщаме внимание на факта, че ръста на инвестициите се дължи изцяло на увеличаване на задлъжнялостта на компаниите в България към техните чуждестранни собственици. Ако това е показател за успешна инвестиционна среда, значи можем да приемем и възторжените нотки в отчетите на правителството.