• Националният статистически институт (НСИ) обяви официално драстична ревизия в посока нагоре в прогнозата си за ръста на икономиката след редица медийни публикации.

По отношение на брутната добавена стойност по икономически сектори стойностният номинален обем на сектора на услугите е по-висок с 6.669 млрд. лв. спрямо предварителните данни и възлиза на 86.558 млрд. лева.

По-детайлен поглед над компонентите, които формират БВП показва, че най-голяма корекция е направена при вътрешното потребление, инвестициите и износа. Крайното потребление през изминалата година се оказва с малко над 2 млрд. лв. по-голямо или 107.384 млрд. лв., с над 3 мрлд. лв. повече се оказват инвестициите - 29.3 млрд. лв.(в това число и натрупаните запаси). Износът също е коригиран с над 1,5 млрд. лева - от 83.673 млрд. лв. на 85.251 млрд. лева.

Ръст на БВП от 2,8% и инфлация от 14,9% за 2022-а прогнозира БНБ през септември

Ръст на БВП от 2,8% и инфлация от 14,9% за 2022-а прогнозира БНБ през септември

Очаквания на Централната банка са за почти нулев ръст на БВП през 2023-а

По икономически сектори и дейности най-драстични са корекциите при произведения БВП - с над 4 млрд. лв. увеличение се забелязва в многокомпонентната група "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство". Съществени повишения на данните има и във финансовия сектор - с 1.8 млрд. лв. и при селското стопанство - с 1.1 млрд. лева.

"Вследствие на текущи ревизии, които се прилагат всяка година заради нова, по-изчерпателна входяща информация, са ревизирани оценките за БВП по трите метода за периода 2020 г. и 2021 година. Номиналният БВП е изменен с 4.7% спрямо предварителните годишни данни за 2021 година", коментират ревизията от НОИ. И поясняват, че съществуват два основни типа ревизии на данните. Първият тип ревизии са текущи, регулярни, характеризиращи се с наличие на нова или актуализирана статистическа информация на базата на статистически изследвания (годишни отчети на нефинансовите предприятия, годишен отчет на банковите институции, годишни отчети на застрахователните дружества и пенсионните фондове, годишни отчети на организации с нестопанска цел и др.) или административни източници (данъчна информация, платежен баланс, митническа информация и други). Вторият тип ревизии са свързани с промяна на използвана методология и изчислителни процедури за конкретни статистически показатели.

Къде сме спрямо съседите си по ръст на БВП?

Къде сме спрямо съседите си по ръст на БВП?

Световната банка ревизира прогнозата си за ръста на икономиката ни

Важно е да отбележим, че данните от Националната статистика са база за редица стратегически документи, като например Макроикономическата прогноза на Министерството на финансите и дори проектобюджета за следващата година.