С идването на пролетта, като че ли оптимизмът на мениджърите за стопанката конюнктура в страната се повишава, показват Бизнес анкетите на Националния статистически институт. 

През март общият показател на бизнес климата се покачва с 1.6 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно. 

Основните пречки за развитието на всички отрасли продължават да се  свързват с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната. 

По отношение на продажните цени мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца. 

Промишленост. Бизнес климатът се подобрява с 2.9 пункта в сравнение с февруари в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност обаче се оценява като леко намалена, като и очакванията за дейността през следващите три месеца са по-резервирани.

Строителство. През март съставният показател „бизнес климат в строителството” се увеличава с 2.4 пункта, което се дължи на благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца остават оптимистични.

Търговия на дребно. Показателят за бизнес климата в търговията на дребно нараства с 1.0 пункт спрямо февруари  в резултат на по-благоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

Услуги. През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” намалява с 1.3 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото търсене на услуги мненията им са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца остават благоприятни.