Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Нина Радева ще вземе участие в заседание на министрите на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и изследвания) днес в Брюксел, съобщиха от МИЕ.

Икономическите министри на държавите-членки на ЕС ще обсъдят и приемат Документ за ключови въпроси - принос на Съвета по конкурентоспособност към пролетния Европейски съвет, насрочен за 8 и 9 март 2007 г.

Този документ се изготвя на основата на Годишния доклад на Европейската комисия за напредъка през 2006 г. по изпълнението на целите за устойчив растеж и заетост, поставени с Лисабонската стратегия.

В рамките на компетенциите на този формат на Съвета са определени приоритетни действия в областта на укрепване на Вътрешния пазар на ЕС, по-доброто регулиране, повишаване на инвестициите в изследвания и иновации, отключване на бизнес потенциала на Европа във водещи сектори и за малките и средни предприятия, укрепване на конкурентоспособността на Европа в международен план.

Министрите ще обсъдят и предложената от Европейската комисия Програма за действие за намаляване на административните тежести за бизнеса.

Програмата предвижда до 2012 г. да се постигне намаляване с 25% на разходите, които се правят от бизнеса за изпълнение на наложени от европейското законодателство задължения за предоставяне на информация в 13 приоритетни области: дружествено право, лекарствено законодателство, работна среда, данъчно законодателство, статистика, земеделие, безопасност на храните, транспорт, рибарство, финансови услуги, околна среда, кохезионна политика, обществени поръчки.

Европейската комисия ще представи приетия наскоро документ за осигуряване на регулаторна рамка за конкурентоспособна автомобилната индустрия през 21-ви век. Документът представлява дългосрочна стратегия за насоките за развитие на автомобилната индустрия в 5 основни направления:

вътрешен пазар - разширяване на одобряването на типа за всички категории превозни средства; опростяване на регулаторната рамка с акцент на международно признати изисквания; повишена безопасност по европейските пътища; търговски отношения - усилия за създаване на благоприятна глобалната конкурентна среда; изследвания и развитие - ключов фактор за развитие на конкурентоспособността.