Забавянето на глобалния икономически растеж в резултат на редица външни фактори ще доведе до по-слабо търсене на български стоки и услуги през настоящето и следващото тримесечие на годината. Успоредно с това нарастването на вноса в отговор на силното вътрешно търсене ще ограничи приноса на нетния експорт към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната в сравнение с предходната 2018 година.

Това прогнозират от Българската народна банка (БНБ) в тримесечното издание на своя "Икономически преглед".

Като рискове в международен план в доклада се посочват повишената глобална несигурност, свързана с търговските спорове, неблагоприятните тенденции на финансовите пазари в някои развиващи се икономики, забавянето на икономическия растеж в Китай и липсата на яснота около излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС).

Най-осезаемо отражение върху износа на България през следващите две тримесечия ще окаже по-слабата икономическа активност в Турция, която е основен търговски партньор за страната ни извън ЕС, както и очакваното забавяне на растежа в някои от основните партньори в Еврозоната.

По-слабото представяне на експорта ще дойде след като показателят отчете спад с 0,8% през изминалата година.

На фона на очаквания забавен растеж на износа през второто и третото тримесечие на годината българската икономика ще продължи да расте, стимулирана от вътрешното търсене. Темпът ѝ на нарастване обаче ще се забави в сравнение с представянето на БВП спрямо предходните години.

"През второто и третото тримесечие на 2019 година очакваме реалният БВП да продължи да нараства на верижна база, за което основен принос ще има вътрешното търсене. Това ще се определя главно от частното потребление и в по-малка степен от нарастване на правителствените инвестиции", се посочва в прегледа.

Междувременно очакванията са за ограничени инвестиции и от страна на частния сектор на фона на несигурността във външната среда.

"Рисковете пред прогнозата са в посока реализиране на по-нисък растеж на реалния БВП, като това ще се дължи предимно на външната среда и на правителствените инвестиции", посочват от БНБ.

Кредитирането продължава да расте, но с по-бавни темпове

Тенденцията за повишаване на кредитирането ще се задържи и през следващите няколко месеца. За това ще допринесе стабилната макроикономическа среда, високото доверие на потребителите и ниските лихви по заемите.

В същото време растежът в тази посока ще се забави в сравнение с отчетения през миналата година.

"Очакваме кредитите за нефинансовите предприятия и домакинствата да продължат да нарастват, но с по-слаби темпове от текущо наблюдаваните", се казва в прегледа.

Що се отнася до депозитите, прогнозата за следващите няколко месеца са, че те ще продължат да растат с бързи темпове.