За 10 години ръстът на заплатите в София е повече от двоен, като възнагражденията в столицата остават с близо 40% по-високи от средните за страната. Между 2008 и 2018 година средната брутна годишна заплата е нараснала със 110% до 19 000 лева или над 1580 лева месечно при 13 800 лева годишно за страната.

Това показва новото издание на доклада "Икономически и инвестиционен профил на София 2019", изготвен от Общинската агенция за инвестиции.

Очаквано най-голямо е увеличението в сферата на ИТ и аутсорсинга на бизнес услуги. Само за три години (между 2013 и 2018 година) възнагражденията в категорията "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", в която влизат и тези две дейности, са нараснали с 35% до над 36 000 лева брутно годишно или 3000 лева месечно.

"Сравнително нисък пък е ръстът на заплатите в секторите на строителството, операциите с недвижими имоти и хотелиерството и ресторантьорството", се казва в доклада.

Очаквано в столицата делът на заетостта е най-високият в страната - 76% за хората на възраст между 15 и 64 години при 68% на национално равнище. Нещо повече - коефициентът на заетост е по-висок от предишния пик през 2008 година. В столицата към края на 2018 година са наети 733 422 души.

"Данните за заетостта по икономически дейности показват преструктурирането на столичната икономика заради бързия ръст на ИТ и аутсорсинг индустриите последните няколко години", се казва в документа.

Може да се каже, че от кризата насам има значителна промяна в структурата на заетостта в столицата, като след срива на строителния сектор след 2009 година значителна част от новите работни места се създават в тези две сфери.

Данните показват, че за периода 2008-2018 година заетите в ИТ и аутсорсинг услугите са се увеличили с почти над 37 000 души до над 85 100 души. От друга страна най-голям дял имат работещите в областта на търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети - над 180 000 души или близо ¼ от заетите в столицата. За разлика от тях с 14 000 души намаляват заетите в преработващата промишленост.

София отговаря за 40% от БВП и привлича 50% от инвестициите у нас

Столицата остава най-голямата областна икономикат в България, като допринася за около 40% от брутния вътрешен продукт (БВП).

"Приносът на Столичната община към националната икономика се увеличава с умерен, но стабилен темп през последните години, което отразява продължаващата концентрация на икономическа активност в столицата. София осигурява най-високите заплати на заетите в икономиката на града, надвишаващи с 38% средните нива на възнаграждения за страната", се казва в доклада.

Изчисленията в него показват още, че около 40% от разходите за дълготрайни материални активи и 50% от преките чуждестранни инвестиции са насочени към София. Така към края на 2018 година чуждестранните вложения в града достигат 13 милиарда евро или около 9800 евро на човек от населението. Това е близо три пъти повече от средната стойност за страната.

"Основната част от инвестициите в София се насочват към услугите, които са и отраслите с най-голям принос в добавената стойност на местната икономика. Подсекторът на услугите, който привлича най-много инвестиции в дълготрайни материални активи (31%) от всички, е "Търговия, ремонт, транспорт, складиране, пощи, ресторантьорство и хотелиерство", става още ясно.

В допълнение може да се посочи, че 1/3 от приходите от износ на компаниите у нас са реализирани в столицата, като към 2018 година те възлизат на 28 милиарда лева.