Средната брутна запла в страната през декември 2022 г. е била 1947 лева, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Данните за ноември сочат, че тогава средните месечни възнаграждения в страната са били с 4,93% по-ниски (1851 лева), а през октомври - с 5.55% по-ниски (1839 лева).

На годишна база ръстът на декемврийските средни заплати възлиза на 16.17%. За сравнение годишната инфлация за страната през декември 2022-а е била 16.9%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 879 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2022 г. със 7.8%, а на годишна база с 16.56 на сто. 

Кои заплати нараснаха най-значително?

Най-голямо увеличение е регистрирано в сектор "Образование". През четвъртото тримесечие на годината, заплатите на педагозите у нас са били средно 2165 лв., през предходните три месеца средните възнаграждения са били с 19,68% по-ниски (1809 лв.), а година по-рано - с 16,21% по-ниски (1863 лева). 

Около 5%- 7% от хората в София получават заплати над 7 000 - 8 000  лева

Около 5%- 7% от хората в София получават заплати над 7 000 - 8 000 лева

Очакванията за възнаграждения на служителите ще се балансират

Следващи по-ръст са заплатите в сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива". През четвъртото тримесечие на годината, заплатите в този сектор са били средно 2934 лв., през предходните три месеца средните възнаграждения са били с 14.88% по-ниски (2554 лв.), а година по-рано - с 23.12% по-ниски (2383 лева). 

На годишна основа обаче най-голям ръст регистрират заплатите в сектор "Селско, горско и рибно стопанство" - с 23.4%, като достигат 1384 лева.

Това са секторите с най-високи и най-ниски заплати

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2022 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 4 417 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 934 лева; и "Финансови и застрахователни дейности" - 2 853 лева.

Букурещ или София: В коя столица средните заплати са по-високи?

Букурещ или София: В коя столица средните заплати са по-високи?

Разликата е с близо 125 евро

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 088 лева; "Други дейности" - 1 275 лева; и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1 356 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 13.5%, а в частния - със 17.7%.