По предварителни данни Преките инвестиции в страната за януари - март 2008 г. възлизат на 740 млн. евро (2.3% от БВП), при 897.2 млн. евро (3.1% от БВП) за януари - март 2007 г. Те регистрират спад от 17.5 % или 157,2 млн. евро, сочат изнесените данни на БНБ.

Привлеченият през януари - март 2008 г. дялов капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти във/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 463.8 млн. евро и представлява 62.7% от общия размер на преките чуждестранни инвестиции.

Той е по-нисък със 102.5 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2007 г. (566.3 млн. евро). Постъпленията от инвестиции в недвижими имоти на чуждестранни лица са в размер на 340.7 млн. евро, при 352.1 млн. евро за януари - март 2007 г.

За януари - март 2008 г. няма увеличение на дяловия капитал от приватизационни сделки с нерезиденти, придобили над 10% дялово участие в българско предприятие, при 1.4 млн. евро за същия период на миналата година. Дяловият капитал от други сделки е в размер на 463.8 млн. евро, при 564.9 млн. евро за същия период на 2007 г.

По страни най-много инвестиции за януари - март 2008 г. са привлечени от Великобритания (12.7% от общия размер на преките чуждестранни инвестиции), Люксембург (12%) и Германия (10.2%).

По отраслова структура най-много инвестиции за периода януари - март 2008 г. са привлечени в отрасъла Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги (296.9 млн. евро), Финансово посредничество (196.6 млн. евро) и Строителство (100.8 млн. евро).

По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари - март 2008 г. се увеличават с 391.3 млн. евро, при намаление в размер на 7.6 млн. евро за януари - март 2007 г. Инвестираният през януари - март 2008 г. в чужбина дялов капитал възлиза на 390.9 млн. евро, при 29.7 млн. евро за същия период на 2007 г.