Групата на Българската банка за развитие отчита 18,3 милиона лева печалба за първите шест месеца на 2019 година. Увеличението е с 20% в сравнение със същия период на предходната година и е резултат от активизиране на кредитната дейност на институцията.

След като завършва 2018 година като най-силната година в историята си с най-голям обем на привлечените средства от чужди кредитни институции, ББР продължава успешното си бизнес развитие и през 2019 година.

Със 7% нараства портфейлът на банката в рамките на това полугодие. Постепенното развитие на кредитирането е съчетано със стриктно спазване на нормативните изисквания, поддържането на висока финансова стабилност и разумно управление на кредитния риск.

Качеството на кредитния портфейл остава високо, като делът на експозициите в просрочие над 90 дни спада до под 6%. Тяхното покритие е с 55% обезценки, което отново е част консервативната политика на институцията спрямо поетите рискове.

Българската банка за развитие разполага с необходимия потенциал да продължи активното развитие на кредитната си дейност, както за стимулиране на дейността на малките и средни предприятия, така и за реализиране на икономическите приоритети на правителството, включително за подкрепа на значими за страната инфраструктурни проекти.

Банката финансира дейността си като договаря привличането на ресурс от чуждестранни и международни кредитни институции, както и инвестиционни фондове. Към момента ББР има 13 активни договора с 8 финансови институции, сред които Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), немската Кредитанщалт фюр Видерауфбау (KfW) и Китайската банка за развитие (КБР), с която през 2018 г. бе сключен рекордният договор за 1,5 милиарда евро.