Българската народна банка (БНБ) очаква както лихвите по кредитите, така и тези по депозитите в България да се повишат значително спрямо текущите много ниски в исторически план нива.

От Централната банка на страната разясняват, че режимът на паричен съвет в България предполага сравнително бързо предаване на паричната политика на ЕЦБ към монетарните условия в страната. Въз основа на започналия цикъл на увеличаване на лихвените проценти, както и на пазарните очаквания за по-нататъшно затягане на паричните условия в еврозоната, това се очаква да се случи и у нас. 

Тези банки начисляват най-ниски такси за теглене на пари от банкомат с дебитна карта

Тези банки начисляват най-ниски такси за теглене на пари от банкомат с дебитна карта

Класация на информационния портал "Моите пари"

БНБ очаква най-голямо увеличение през четвъртото тримесечие на 2022 г. и през първата половина на 2023 г.

"От втората половина на 2023 г. до края на прогнозния хоризонт прогнозираме лихвените проценти по депозитите и кредитите да се стабилизират на достигнатите по-високи равнища в съответствие с пазарните очаквания за динамиката на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната", пише в макроикономическата прогноза на БНБ.

Растежът на кредита за неправителствения сектор се очаква да се запази сравнително висок през 2022 г. и да възлезе на 10.4% към края на годината. Значителното ускоряване на инфлацията при потребителските цени и оставащите отрицателни в реално изражение лихвени проценти по жилищните кредити, въпреки прогнозираното им увеличение, е вероятно да продължат да стимулират търсенето на жилищни кредити, като все още силно отрицателните реални лихвени проценти по депозитите представляват допълнителен фактор, подкрепящ търсенето на такива кредити.

Ново поскъпване на таксите при някои банки у нас

Ново поскъпване на таксите при някои банки у нас

Ето кои услуги поскъпват най-драстично:

Икономическата несигурност, продължаващите затруднения във веригите за доставки и значителното поскъпване на основни суровини и материали се очаква да продължат в краткосрочен план да стимулират търсенето на кредитен ресурс от фирмите за оборотни средства и запаси, допринасяйки за запазването на сравнително висок растеж на кредита за нефинансовите предприятия до края на 2022 г. През 2023 г. очакваме забавяне на растежа на кредита както за домакинствата, така и за фирмите, за което ще окажат влияние повишаването на лихвените проценти по кредитите в съчетание с прогнозираната по-ниска инфлация, както и предвижданото забавяне на растежа на частното потребление и слаба инвестиционна активност на фирмите.

В допълнение, обявените от БНБ повишения на антицикличния капиталов буфер до 1.5%, в сила от 1 януари 2023 г. и до 2%, в сила от 1 октомври 2023 г., се очаква да имат потенциален ограничаващ ефект върху кредитната активност от страна на предлагането.

ОББ, KBC Банк и Пощенска банка премахват таксите за съхранение на големи депозити

Три банки отменят отрицателните лихви по депозити

Промяната важи за физически и юридически лица

"През 2024 г. очакваме слабо ускорение на растежа на кредита за неправителствения сектор в съответствие с прогнозираното подобряване на икономическата среда. Прогнозираме депозитите в банковата система да продължат да нарастват със сравнително високи темпове през прогнозния период, подкрепяни от продължаващото нарастване на заплатите и очакваното повишаване на лихвените проценти по депозитите", прогнозират още от БНБ.