В краят на миналата и началото на тази година редица банки предприеха корекции в тарифите си. Най-често променяните такси и този път бяха, свързани с разход по поддръжка на сметка (месечна такса за поддръжка), операции в клоновата мрежа на банка (на каса), разходи при превод на суми, а някои банки промениха и таксите при теглене на банкомат.

Информационният портал "Моите пари" класира банките по едни от най-често използваните операции, извършвани с дебитна карта: теглене на суми в брой от АТМ (банкомат) на банката, издател и теглене на суми в брой от АТМ (банкомат) на друга банка.

• Данните са актуални към 09.08.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

Източник: "Моите пари"

• Данните са актуални към 09.08.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

Към 9.02.2022 г., са установени промени при две банки, като има повишение на таксите при теглене на суми в брой от банкомат на банката издател:

- Пощенска банка вече начислява процент от изтеглената сума и така таксата се променя от 0.30 лв. на 0.15 %, мин. 0.30 лева.

- Първа инвестиционна банка също начислява процент от изтеглената сума, като таксата се променя от 0.30 лв. на 0.1 %, мин. 0.30 лева.

Установените промени към 15.06.2022 г. са при три банки. БАКБ беше една от банките, които не начисляваха такси при теглене на суми в брой от банката-издател. Банката вече начислява 0.25 ст. за услугата. Райфайзен банк също повишава таксата, като вече начислява 0.1% от изтеглената сума, така таксата се променя от 0.30 лв. на 0.20 ст. + 0.1% от сумата. Следващите промени са при Алианц Банк. Тази банка също вече начислява процент от изтеглената сума в размер на 0.1 на сто. Таксата се променя от 0.30 лв. на 0.1% от сумата, минимум 0.30 лв. за услугата.

В началото на годината Уникредит Булбанк взе пример от Банка ДСК, която по-рано промени таксата за теглене на суми от банкомат на банката, трансформирайки фиксирана такса на процент от тегленета сума, прилагайки минимален размер. През този месец още две банки последваха този пример и това бяха Пощенска банка, Fibank. Дали други банки ще увеличат таксите, предстои да узнаем.

Към момента не може да се каже, че съществува голямо разнообразие в размера на таксите, които начисляват банките при теглене на суми от банкомат на банката издател, като при около 60% от случаите таксата е 0.30 лева. 

Таксите за теглене на суми в брой от чужд банкомат винаги са били и остават да бъдат по-високи. Те започват от 1 лев и достигат 1.50 лв. за всяка операция.

• Данните са актуални към 09.08.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

Източник: "Моите пари"

• Данните са актуални към 09.08.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

Както има промени на таксата за теглене от банкомат на банката издател, така има и при теглене от чужд банкомат, като промени са установени при три банки:

- Повишение на таксата при теглене на суми в брой от чужд банкомат има при ЦКБ, като повишението е с 0.20 ст. и така става 1.50 лева.

- Следващите две банки са Пощенска и ПИБ като вече и двете банки начисляват процент от изтеглената сума. Таксата при теглене от чужд банкомат при Пощенска банка се променя от 1.30 лв. и става 0.20 %, мин. 1.40 лева. ПИБ също начислява 0.2% от изтеглената сума и така такстата става 0.2 % мин. 1.50 лева.

Промените има и при Тексим банк. Банката повишава таксата за теглене от банкомат на друга банка в България с 0.10 ст., така таксата за услугата става 1.35 лева.

Първите две банки, които не начисляват такса при теглене на суми в брой от чужд банкомат имат някои ограничения, свързани с честотата на извършваните операции/ транзакции, както и по отношение размера на сумите, които се изтеглят.

Данните са актуални към 9.08.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица.