Рекордно ниските нива на лихвите, достигнати през 2019 година, както и епидемията от коронавирус от началото на 2020 година са основните рискове, пред които е изправена банковата система в България.

Извънредната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, оказва натиск върху цялата икономика и следователно върху кредитните институции, а при спад на доходите и рязко повишаване на лихвите има опасност от повишаване на необслужваните кредити в страната.

Тези изводи правят от Българската народна банка (БНБ) в последното издание на "Банките в България" за периода октомври-декември 2019 година.

"От друга страна, продължаващото понижение на лихвените проценти по кредитите и ограничените въз можности за по-нататъшно намаление на цената на привле чените средства оказват натиск върху обема на нетния лихвен доход и върху показателите за доходността на банковия сектор", посочват от финансовата институция що се отнася до рисковете за системата към края на миналата година.

"От началото на март 2020 година нов източник на риск за икономическата активност и дейността на кредитните институции представляват бързото разпространение на коронавирус COVID-19 и извънредните ограничителни мерки, предприети у нас, в страните от Европейски съюз и по света", се казва още в документа.

Според БНБ ситуацията, свързана с епидемията, оказва негативно влияние върху икономиката, търговията и потреблението, а от там и върху цялостната дейност и върху резултатите на банковата система.

"Банките ще трябва да се адаптират, за да посрещат предстоящите негативни икономически ефекти, които към момента не могат да бъдат оценени количествено поради високия динамизъм и несигурност в ситуацията", посочват от централната банка и добавят:

"Повлияването ще бъде не само по линия на доходността, но и посредством изостряне на кредитния, ликвидния и операционния риск.".

В документа се посочва, че намаляващият лихвен марж е бил един от основните проблеми пред кредитните институции към края на миналата година. Заради това банките са разчитали на по-активното кредитиране, което да ограничи негативния ефект на ниските лихви върху доходността им.

"В съчетание със засиленото търсене на кредити това създава условия за повишена кредитна активност. Тя бе ясно изразена при жилищните и потребителските кредити, като съсредоточаването на кредитната дейност върху отделен пазарен сегмент е източник на допълнителни рискове за качеството на кредитния портфейл", предупреждават от БНБ и допълват:

"По отношение на вече регистрирания кредитен риск е необходимо банките да ускорят операциите за намаляване на обема на необслужваните кредити, както и да поддържат добро покритие на кредитния портфейл с обезценка.".

От централната банка посочват, че бързото нарастване в сегмента на жилищното кредитиране, както и при потребителските заеми, е имало положителен ефект върху банковия сектор. В същото време обаче то е увеличило зависимостта на показателите за качеството на кредитния портфейл и доходността от тенденциите във финансовото състояние на домакинствата.

"При неблагоприятна динамика на доходите, влошаване на икономическата среда или рязко увеличение на лихвените проценти намалената кредитоспособност на длъжниците би довела до нарастване на необслужваните кредити, понижение на доходността и натиск върху капиталовите съотношения", казват още от БНБ.