На база на предварителни данни и оценки Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към февруари 2017 г. да бъде положително в размер на 822,4 млн. лв. (0,9% от прогнозния БВП).

Приходите и помощите по КФП към февруари се очаква да бъдат в размер на 5 733,0 млн. лв. (16,2% от годишния разчет), като спрямо февруари 2016 г. се отбелязва ръст от 213,6 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 450,8 млн. лв. (9,0%), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2017 г. са в размер на 4 910,6 млн. лв., което е 13,4% от годишния разчет. Съпоставено със същия период на предходната година разходите по КФП нарастват, главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 г.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28.02.2017 г. от централния бюджет е 154,3 млн. лева.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, салдото по КФП на касова основа за януари 2017 г. е положително, в размер на 884,2 млн. лв. (0,9% от прогнозния БВП) ) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 790,2 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 93,9 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 31.01.2017 г. е 13,8 млрд. лв., в т.ч. 11,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.