Според предварителни данни и оценки на Министерстовото на финансите се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на месец май 2016 г. да бъде положително в размер на 2 683 млн. лв. (3,0 % от прогнозния БВП). 

За сравнение, за същия период на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1 091,1 млн. лв. (1,3% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,7 процентни пункта. 

На месечна база за май салдото по КФП отново е положително, което се дължи на по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на предходната година. Трябва  обаче да се има предвид, че върху текущия размер на бюджетното салдо оказва влияние и изместването на част от планираните разходи за следващи периоди. 

Приходите и помощите към края на май  се очаква да бъдат в размер на 14 832,4 млн. лв. (44,9 % от годишния разчет), като спрямо края на май 2015 г. се отбелязва ръст от 1 013,8 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 246,9 млн. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 233,1 млн. лева.  

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на  България в бюджета на ЕС) към май 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 12 149,4 млн. лв., което е 34,9 % от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 12 727,5 млн. лева. 

Размерът на фискалния резерв към 30 април 2016 г. е 12,3 млрд. лв., в т.ч. 11,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.