От началото на 2020 година лихвения индекс EONIA на ЕЦБ най-вероятно ще изчезне и ще бъде сменен с нов лихвен индекс наречен ESTER. Това става ясно от думите на члена на изпълнителния съвет Европейската централна банка Беноа Кюре.

Според него деривативните догори свързани с EONIA се оценяват на 22 трилиона евро. Договорите свързани с eвропейския междубанков лихвен процент EURIBOR са за 109 трилиона евро. Дългови ценни книжа за 1.6 трилиона евро също са свързани с EURIBOR.

Още на 25 септември 2018 година в своя реч, на срещата на Контактната група на паричните пазари на ЕЦБ, във Франкфурт на Майн, Беноа Кюре подчерта, че в редица държави-членки от еврозоната ипотечните заеми с променлива лихва представляват почти всички нови кредити. "В еврозоната като цяло те представляват почти една пета от всички нови ипотеки.

EURIBOR е референтният процент, който обикновено се използва в тези договори. По същия начин около четири пети от кредитите за нефинансови предприятия се основават на променливи лихвени проценти и се оценяват основно от EURIBOR", твърди Кюре, подчертавайки значимостта на двата лихвени индекса.

Според Кюре EONIA и EURIBOR в сегашната си форма не отговарят на новите регулативни изисквания на ЕС и следователно могат да бъдат забранени за употреба, поне в нови договори, от януари 2020 година. За EONIA е почти сигурно, че ще бъде заменен от ESTER.

При EURIBOR ситуацията е по-неясна тъй като за него не е разработена адекватна алтернатива. Възможно е изготвянето на самия EURIBOR бъде реформирано така че индекса да започне да отговаря на всички критерии на европейските регулации. Но ако това не стане от януари 2020 година той също ще преустанови своето съществуване.

Развитието на събитията около EURIBOR засягат пряко България тъй като лихвите по почти всички договори за кредити в евро са базирани на този лихвен индекс и при евентуалното му изчезване в тези договори и в новите догори в евро EURIBOR трябва да бъде заменен с нова базова лихва, която да е в съзвучие с изискванията както на европейските така и на българските регулации.