Банковият надзор на Европейската централна банка със свои решения от 11 март 2022-а наложи глоби на две кредитни институции от държави в Еврозоната за нарушаване на регулациите за капиталовите изисквания и за оценката на рисково претеглените активи. В първото съобщение се заявява, че е наложена административна глоба от 3,755 милиона евро на Banque et Caisse d"Epargne de l"Etat, Люксембург, тъй като банката е изчислила погрешно и следователно неправилно е отчела своите рисково претеглени активи за експозиции към банки.

"През 2017 и 2018 г., за седем последователни тримесечия, Banque et Caisse d"Epargne de l"Etat, Люксембург отчита по-ниски рисково претеглени активи, отколкото би трябвало да направи за експозиции към други банки. Поради значителни недостатъци в рамката за вътрешен контрол върху вътрешните модели, през този период банката не успя да открие неточно калибриране на модела за вероятност от неизпълнение за експозиции към други банки", се казва в съобщението.

По нататък ЕЦБ уточнява, че рисково претеглените активи служат като основа на банките да изчисляват своите капиталови нужди.

"Подценяването на рисково претеглените активи означава, че банката не е изчислила правилно своите капиталови нужди и е отчела по-висок коефициент на обикновен капитал от първи ред (CET1), отколкото би трябвало да направи. Коефициентът CET1 е ключов индикатор за капиталовата сила на банката и нейната способност да поема загуби", е становището на банковия надзор, който оценява констатираното нарушение като тежко.

Втората санкция е за Bank of Cyprus. В съобщението на банковия надзор за този случай пише:

"От 2016 г. ЕЦБ е задължила Bank of Cyprus да търси одобрение от надзорния орган за прехвърляне на ликвидност към дъщерни дружества. Между септември 2016 г. и декември 2017 г. бяха извършени множество преводи без одобрението на ЕЦБ поради което на Bank of Cyprus е наложена глоба от 575 000 евро".

ЕЦБ е констатирала, че въпросните преводи са направени умишлено независимо, че мениджмънта на Bank of Cyprus е бил напълно наясно, че по начина по който ги прави нарушава надзорните разпоредби.

"Това попречи на ЕЦБ да оцени правилно пруденциалното състояние на банката през този период и поради това се класифицира като висока степен на неправомерно поведение", пише в съобщението. Нарушението на Bank of Cyprus е оценено като средно тежко.

Двете наказани банки могат да оспорят решението на ЕЦБ пред Съда на Европейския съюз.