За изминалите пет години Европейската инвестиционна банка е осигурила за икономиката на България финансиране в размер на 1.5 милиарда евро. Само за миналата година банката е предоставила 103 милиона евро под формата на заеми за различни проекти, а Европейския инвестиционен фонд е подкрепил осем проекта с общо 114 милиона евро. Най-мащабните инвестиции на ЕЦБ за 2018-а са заема от 14 милиона евро отпуснат на "Агрия Груп Холдинг" за ново пристанищно съоръжение във Варна, 22 милиона евро заем за Софийската община, с който се финансира изграждането на линия 3 от втория етап на софийското метро и 67 милиона евро за изграждане и пускане в експлоатация на нова комбинирана топлоелектрическа централа за топлофикационната мрежа в София, стопанисвана от "Топлофикация София" ЕАД. Това стана ясно на специална пресконференция дадена от представителството на банката в България на 15 март 2019-а.

"През 2018 г. се представихме силно в България, особено с разгръщането на консултантските ни услуги и продължаваме да подкрепяме икономиката през новата година с две важни транзакции. Финансирането от страна на Групата на ЕИБ съставлява близо 0,4 % от БВП на България през изминалата година, което е над средното за ЕС, докато предоставените консултантски услуги спомогнаха за изпълнението на проекти за близо 2 млрд. евро, което доказва важната роля на банката в страната", заяви вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак.

Европейския инвестиционен фонд продължи да подкрепя малките и средни предприятия в България, като задели средства с общ размер 78 милиона евро чрез четири нови гаранционни операции и един нов фонд за рисков капитал на обща стойност 168 млн. евро, с цел дългово и дялово финансиране.

Благодарение на дейността на ЕИФ в България, през 2018 година 3 000 малки и средни предприятия получиха финансиране в размер на близо 408 млн. евро. Предвид успеха на инициативата "Джереми", през изминалата година ЕИФ и българското Министерство на икономиката се договориха да дадат ход на два нови финансови инструмента с натрупаните средства чрез дейностите по линия на "Джереми". Инструментът за документална финансова гаранция ще усвои до 30 млн. евро от от натрупаните средства за нови гаранции за финансиране на търговията, в подкрепа на международния профил и диверсификацията на българската икономика със заем, чийто общ размер се очаква да достигне 200 млн. евро. Програмата InvestBG Equity ще използва постъпленията по "Джереми" и собствени средства на ЕИФ, за да ангажира до 110 млн. евро под формата на рисков капитал и дялово участие в инвестиции в България и пряко дялово участие в български компании. Предвижда се първите сделки по Инструмента за документална финансова гаранция и програмата InvestBG Equity да се осъществят през 2019 г.

Вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак обърна внимание и на консултантските услуги предоставяни от ЕИБ., България е един от най-големите ползватели на тези услуги. От 2006 г. досега "Джаспърс" е подпомогнала завършването на голям брой български инвестиционни проекти, чиято обща стойност превишава 5,5 млрд. евро по 30 мащабни проекти, с близо 3,9 млрд. евро безвъзмездно финансиране, осигурено с помощта на Европейската комисия. В допълнение към вече приключилите проекти, в момента "Джаспърс" работи в България по 28 проекта за консултации и изграждане на капацитет.

През 2018 г. четири мащабни проекта, подкрепени от "Джаспърс", бяха одобрени от комисията. Общата стойност на инвестициите възлиза на 1,23 млрд. евро, както и безвъзмездно финансиране от 882 млн. евро. През 2018 г. JASPERS действаше активно при завършване на консултантската помощ по проекта за подготовката на газопровода за природен газ между Гърция и България, с обща стойност около 240 млн. евро.

Звеното за консултантски услуги по проекти (PASU) осигурява гъвкава и целенасочена консултантска подкрепа по проекти, предоставяна от ЕИБ на държавите членки. Финансирането е от европейските фондове и целта е да се повиши степента и качеството на усвояване на средствата по ЕСИФ чрез по-добро управление, привличане на средства и постигнати от инвестицията резултати. В България звеното се занимава предимно с помощ, предоставяна за изпълнението на проекти, подготовката на стратегически документи и изграждането на институционален капацитет.

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) е израз на партньорството между ЕИБ и Европейската комисия и единен пункт за достъп до широк набор от консултантски услуги и техническа помощ. До края на 2018 г. центърът е обработил 79 заявки от България - от запитвания за информация до такива за техническа помощ, финансиране или и двете. От тях, 65 искания бяха за конкретни проекти, 35 - от частния сектор и 10 бяха одобрени за цялостна консултантска помощ.

Във връзка с отдел "Консултации за финансови инструменти" (FIA), през август 2017 г. беше подписано специално споразумение за консултантски услуги по ЕКЦИВ за структуриране и развитие на Платформа за инвестиции в градоустройството в България. По тази рамка FIA предоставя подкрепа на Българския Фонд на фондовете (ФнФ) за разработване на негови финансови инструменти (ФИ) за градско развитие, базирани на ЕСИФ. Тази подкрепа беше предоставена във връзка с изпитването за нестабилни пазари в банковия сектор и избора на мениджъри на финансови инструменти. През септември 2018 г. бяха подписани споразумения между ФнФ и избраните мениджъри на ФИ, което позволи на трите фонда за градско развитие да започнат своята работа.

Консултантски услуги InnovFin (IFA), съвместна инициатива на ЕИБ и ЕО в рамките на "Хоризонт 2020", която има за цел да подобри пригодността за финансиране на проектите и предоставя стратегически проучвания, които не са за конкретни проекти, а са свързани с предизвикателствата относно достъпа до финансиране, пред които са изправени инвестициите в НИРД. Понастоящем IFA предоставя консултации за проекти във връзка с инвестиции в софтуер и разработване на хардуер на стойност 30 млн. евро с цел идентифициране на подходящи възможности за финансиране, включително финансиране на дълг или рисков капитал.

Преди представянето на дейността на ЕИБ в България Вазил Худак обяви, че за 2019-а банката вече е сключила два договора за финансиране. Единият е заем за 18 млн. евро за Software Group. "Това финансиране с рисков дълг е нов продукт на ЕИБ, който за първи път се прилага в България", обяви Худак.

Вторият заем за който ЕИБ сключи договор тази година е в размер на 20 млн. евро за "Райфайзен Лизинг". Според Добромир Добрев, заместник-председател на УС на "Райфайзенбанк (България)" с парите от ЕИБ ще фщае осигурехд ново лизингово финансиране за широк кръг от клиенти за закупуване на оборудване, камиони и ремаркета, лекотоварни и леки автомобили, и др. "Това ще подкрепи инвестиционните планове на българските компании и ще повиши конкурентоспособността им", смята Добрев.