В края на март 2018 г. парите в обращение в България достигнаха 15 247,4 млн. лева. За едногодишен период спрямо края на март м.г. те нараснаха с 1550,2 млн. лв., или с 11.32%, като показват данните от прегледа на емисионно-касовата дейност на БНБ.

През предходния едногодишен период (март 2016 г. - март 2017 г.) нарастването е било по-високо и като абсолютна стойност (1605.7 млн. лв.), и в процентно отношение (13.28%).

През първото тримесечие парите в обращение намаляха с 455.8 млн. лв., или с 2.90% в сравнение с края на 2017 г.

В края на март делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.51%. Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 34.95 лв., което представлява увеличение с 1.10 лв. спрямо края на 2017 г. За едногодишен период стойността ù се е повишила с 1.66 лв., или с 4.98%, вследствие на по-високия темп на нарастване в паричното обращение на броя банкноти от 50 и 100 лв. в сравнение с останалите купюри и продължаващата постепенна замяна на двулевовата банкнота с монета.

С най-голям дял от 28.88% в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие е купюрата от 20 лева. С най-малък дял от 5.97% е броят в обращение на банкнотите от 5 лева.

Общата стойност на банкнотите от 50 лв. в обращение в края на март 2018 г. е 5903,5 млн. лв., което им отрежда и най-големия дял (39.72%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение.

За едногодишен период в структурата по стойност на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на купюрите от 50 и 100 лв. съответно с 1.21 и 0.57 процентни пункта. За същия период дяловете на купюрите от 2, 10 и 20 лв. намаляха.

За периода януари - март 2018 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 144 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. фалшифицираните български банкноти са със 72 броя по-малко.

В общия брой на задържаните през първото тримесечие на 2018 г. неистински български банкноти най-голям е делът на купюрата от 20 лв. (52.78%).