Към 30 септември 2008г. печалбата след данъци на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигна 110.3 млн. лева, като нарасна с 52.9%, спрямо първото деветмесечие на 2007г. Активите на банката към 30 септември 2008г. достигнаха 7.16 млрд. лв., което представлява ръст от над 35%, спрямо същия период на 2007г.

В края на първото деветмесечие на 2008г. кредитният портфейл се е увеличил с близо 48%, в сравнение с 30 септември 2007г. и достигна 4.12 млрд. лв. Депозитите от фирми и граждани също отбелязаха динамичен ръст от 43% до 4.6 млрд. лв., в сравнение с първото деветмесечие на 2007г.

Отличните резултати за първите девет месеца на настоящата година и фактът, че кредитите са 89% от депозитната ни база представляват значително предимство за бъдещо динамично развитие, заяви Момчил Андреев, председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България).

Финансови институции
Към края на месец септември 2008г. размерът на средносрочното и дългосрочно финансиране от международни финансови институции нарасна на 577 млн. евро спрямо 470 млн. евро през същия период на 2007г.

Moody's Investors Service актуализира Доклада за присъдения през 2007г. кредитен рейтинг на Райфайзенбанк (България) ЕАД, като дългосрочния и краткосрочен рейтинг за депозити в чуждестранна валута се запазва равен на рейтинга на България - Baa3/P-3 със стабилна перспектива.

66% ръст в кредитирането на домакинствата
Спрямо септември 2007г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк в сегмента Банкиране на дребно нарасна с повече от  66% и достигна 740.9  млн. лева. Банката продължи да разширява гамата си от продукти.

Отчетен е и значим ръст в кредитирането на малкия бизнес. Спрямо същия период на миналата година, към 30 септември 2008г. кредитите в този сегмент отбелязаха ръст от 51.9 % и  достигнаха 1.99 млрд. лева.

Клоновата мрежа достигна 187 офиса
Броят на клоновете на Райфайзенбанк се увеличи с 49 спрямо 30 септември 2007г., като по този начин клоновата мрежа достигна 187 точки на продажба. Банката продължи да развива и мрежата си от мобилни банкери.

Райфайзен Груп България
Към 30 септември 2008г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД кумулативно достигнаха 631 млн. лв., което е ръст от 73% спрямо 30 септември 2007г. Към 30 септември 2008г., лизинговият портфейл отбеляза ръст от 160%, спрямо септември 2007г. и достигна 532 млн. лв.  

Към 30 септември 2008г. общите активи, управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД възлязоха на над 113 млн. лева. Активите на петте договорни фонда, управлявани от дружеството надхвърлиха 66 млн. лева, докато средствата под доверително управление достигнаха 47 млн. лева. 

Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД успя да се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 16 компании.

Според данните на Комисията за финансов надзор дружеството заема второ място сред застрахователните брокери у нас с пазарен дял от 7.65%, като през първото полугодие на 2008г. реализира премиен приход от над 21 млн. лева.

Райфайзен Имоти ЕООД
, компанията за недвижими имоти на Райфайзенбанк отчита увеличение от 7.7 % от общия брой сделки за  третото тримесечие, в сравнение с предходното  тримесечие.

 Въпреки летния период и първите признаци на охлаждане на пазара, броят на сделките с жилищни имоти и общите приходи от тях за Райфайзен Имоти само в София се увеличиха с 12%.