"Рекордно е преизпълнението на данъчните приходи в цялата история на приходната администрация (очакваме между 12,5 и 15%) и сме готови с новата година да посрещнем новите предизвикателства на членството ни в ЕС. Предстои ни още една трудна година, но аз съм уверена, че и този път заедно ще успеем".

Това заяви Мария Мургина, изпълнителен директор на НАП, след края на четвъртата стратегическа сесия на управленския екип на Националната агенция за приходите (НАП.

Последната за годината среща на ръководството на приходната администрация в цялата страна беше посветена на приоритетите на НАП за 2007 година и качеството на предоставяните на клиентите услуги и се проведе във Велинград..

Беше направен преглед на изпълнението на плана и поетите ангажименти от третата стратегическа сесия, както и приоритетните дейности до края на годината. Обсъден беше новия устройствен правилник на агенцията и предстоящото преминаване към статут на държавен служител, системата за стратегическо и оперативно планиране, напредъка по проекта за изграждане на системата за управление на приходите, резултатите от експерименталното прилагане на системата "Интрастат".

Четвъртата стратегическа сесия анализира първата година след ефективния старт на НАП, обсъди появилите се в хода на реформата проблеми и готовността на българската приходна администрация за ефективното присъединяване към ЕС, като формулира приоритетите и набеляза предстоящите дейности и задачи за постигане на желаните резултати в обстановка на изключително мащабна за страната ни промяна.