През май лихвите по фирмените кредити направиха частична корекция на априлското си повишение. Според данните на БНБ докато през април лихвите по фирмените заеми и в левове и в евро се покачиха с до 0,92 процентни пункта, сега през май този ръст бе напълно или частично компенсиран. 

"Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0,15 пр. п. до 3,13%, а по тези над 1 млн. евро - с 0,09 пр. п. до 2,14% през май 2021 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0,16% до 2,66%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0,59 пр. п. до 2.47%", пише в съобщението на БНБ за резултатите от май.

Майските данни показват, че напълно е компенсирано априлското лихвено увеличение при кредитите до 1 млн. евро в левове, който бе 0,11%, докато при заемите в левове наг 1 млн. евро компенсацията е нищожна. Впрочем от началото на годината лихвите по дълговото финансиране за компаниите танцуват нагоре надолу, но докато през първите три месеца това бе само при определени групи заеми, сега започва да се случва при всички кредити за фирмите

Майският спад на лихвите по фирмени заеми вероятно може да се обясни с намаленото търсене на тези кредити. Според БНБ обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 18,9% (59,3 млн. лв.) до 255,2 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро - с 32.9% (153,3 млн. лв.) до 313,4 млн. лв. Намаление се наблюдава и при обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове с 30.5% (95,4 млн. лв.) до 217 млн. лв. Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 2,1% (1,2 млн. лв.) до 59,3 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро - с 57.8% (412,1 млн. лв.) до 300,5 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро също се наблюдава намаление с 59% (260,6 млн. лв.) до 181 млн. лева.

При заемите за населението през май поведението е напълно различно. Там танцът е точно в обратната посока - от намаление през април към увеличени през май. Както пише БНБ През май 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0.07 пр. п. до 7,69%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0,11% до 8.18%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се запазва почти без промяна на ниво от 2,75%, а ГПР по тези кредити нараства с 0.02 пр. п. до 2,99%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0,15 пр. п. до 3,28%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица нараства с 0,10 пр. п. до 3,35%. И докато при потребителските кредити ръста е много по-малък от априлския спад - 0,26 пр. п. при лихвите и 0,35 пр. п. при ГПР, то при другите кредити за граждани и при заемите за работодатели и за самонаети лица майския ръст напълно компенсира и дори превишава априлския спад.