Ще има ли отрицателни лихвени проценти по депозитите на клиентите? Отговорът на този въпрос е че за фирмите те вече са факт. И тук не става въпрос за отделни случаи. Според официалната информация на БНБ за август за сектор нефинансови предприятия средният лихвен процент по новите депозити (т. нар. Нов бизнес) с договорен матуритет в левове през август 2020 г. спрямо август 2019 г. спада с 0.09 пр.п. до -0.06%, а по тези в евро намалява с 0.03 пр.п. до -0.02%.

В сравнение с юли 2020 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.03 пр.п., а по тези в евро се повишава с 0.24 процентнипункта.

По старите депозите (т. нар. Салда) за фирми средните лихви са близо до нулата, но все още са положителни

При гражданите лихвите по новите депозити също намаляват и макар да са на нулево ниво или много близо до него, засега не преминават в отрицателната зона. Същото се отнася и до старите депозити.

При лихвите по фирмените кредити ситуацията е разнопосочна. Според БНБ през август 2020 г. средният лихвен процент по новоотпуснатите кредити до 1 млн. евро, договорени в левове, спада спрямо същия месец на 2019 г. с 0.69 пр.п. до 3.45%, а по тези, договорени в евро, се повишава с 0.03 пр.п. до 2.93%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.12 пр.п. до 2.50%, а по тези, договорени в евро - с 0.16 пр.п. до 2.63%.

През август 2020 г. спрямо юли 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 0.02 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро - с 0.30 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент спада с 0.24 пр.п., а по тези, договорени в евро, се повишава с 0.24 пр.п.

При заемите за гражданите има тенденция на продължаващо макар и слабо спадане на лихвите по новоотпуснатите потребителски и жилищни заеми. През август 2020 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава в сравнение с август 2019 г. с 0.48 пр.п. до 7.70%, а по тези в евро - с 0.80 пр.п. до 3.10%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.21 пр.п. до 2.88%, а по тези в евро - с 0.08 пр.п. до 3.65%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0.78 пр.п. до 3.52%, а по другите кредити в евро намалява с 0.70 пр.п. до 2.28 процента.