Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедура за внедряване на иновации в българските компании с бюджет от 293.4 млн. лв. Това е първата мярка по новата програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", която е с общ бюджет близо 3 млрд. лв. за настоящия период до 2027 г., съобщиха от министерството.

По процедурата могат да кандидатстват микро-, малки и средни фирми с до 499 служители от различни икономически сектори. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще е 50 000 лв., а максималният ще е диференциран спрямо големината на компаниите.

Микро- и малките предприятия ще могат да кандидатстват за до 500 000 лв., а средните и дружествата с до 499 служители - за до 800 000 лв. Съфинансирането ще бъде от 20% до 50% от общата сума по проекта, в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието и мястото на изпълнение на проекта.

Проектите трябва да са свързани с внедряване на иновация в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация: "Информатика и ИКТ", "Мехатроника и микроелектроника", "Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии", "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" и "Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика".

Със средствата ще се финансира внедряването на продуктови иновации (стоки или услуги) или иновации в бизнес процесите, чрез придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи.

Ще се покриват и разходите за консултантски и помощни услуги за иновации, като: защита на правата по индустриална собственост, осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания. Проектните предложения могат да се подават до 31 януари 2024 година.

Най-конкурентоспособните икономически страни в света

Най-конкурентоспособните икономически страни в света

Начело в класацията не са големи държави