Данни, публикувани от Американската търговска камара (AmCham), показват, че преките чуждестранни инвестиции, осъществени от организации с произход САЩ през 2018 г., са 5,7% от всички ПЧИ у нас, вместо официално оповестения дял от 2,5%. "Например, ако компания с произход САЩ има подразделение в Белгия, което притежава капитал в българска компания, нашият подход класифицира инвестицията като такава с произход САЩ, вместо с произход Белгия", описват методологията си (наречена метод на крайния собственик на капитала) от търговската камара.

Така страната изпреварва Швейцария, Русия, Люксембург, Великобритания и Кипър в подреждането на най-големите инвеститори у нас. Като сума инвестициите от САЩ достигат 4,5 млрд. лв., вместо официално обявените от БНБ по-малко от 2 млрд. лв. за миналата година. Най-често американските компании са осъществявали вложенията чрез подразделения, базирани в Нидерландия, чийто дял в общите ПЧИ в България се понижава до 14,8% след ревизия на крайния източник на капитала.

Инвестициите в изкуство вече са достъпни и за българските вложители

Инвестициите в изкуство вече са достъпни и за българските вложители

Произведенията на изкуството носят средна доходност от над 8% на годишна база, казват от първия специализиран фонд у нас Експат Глобално Изкуство

Почти изцяло американските инвестиции са съсредоточени в отраслите производство, енергетика, селско стопанство, ИКТ и търговия през 2016 г. Най-голям дял от тях е осъществен в преработващата промишленост, към която са насочени половината от американските вложения у нас, а на второ място се нарежда енергетиката с 40%.

"Не е изненадващо, че точно тези два сектора привличат почти целия инвестиционен ресурс, тъй като това са капиталоемки сектори, които разчитат на големи вложения в земя, машини, сгради, съоръжения и оборудване, т.е. дълготрайни материални активи. В тези два сектора са и около 94% от всички дълготрайни материални активи, собственост на компании в България (с краен американски собственик)", посочват в доклада си от AmCham.

Големите търговци в България са инвестирали над 17 милиона лева за социална отговорност

Големите търговци в България са инвестирали над 17 милиона лева за социална отговорност

Основната част от сумата е за екологични инициативи

Първите два отрасъла са генерирали 55% от приходите и в тях работят 47% от заетите в компаниите с краен американски собственик. Общият размер на постъпленията им е 7 млрд. лв., което представлява едва 2,4% от всички приходи на компаниите в икономиката, а броят на заетите е 28,6 хил. души (1,1% от всички работещи към 2016 г.). Американските компании са инвестирали в дълготрайни материални активи 4 млрд. лв. или 3,3% от всички вложения в такива у нас през същата година.

Най-голям дял от американските инвестиции в дълготрайни материални активи е насочен в Разград, който е привлякъл 18% от вложенията, идващи от САЩ благодарение на предприятията "Пилко" и "Амилум". Интересното е, че само тези две компании са реализирали 75% от ПЧИ в региона и 25% от инвестициите в дълготрайни материални активи.

На второ място по вложения в ДМА от САЩ е Добрич (11,11%), следван от Стара Загора (9,32%), Габрово (7,34%) и София (4,75%).