През първото тримесечие на 2016 г. безработните у нас са 279,6 хил., а коефициентът на безработица - на сто. В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. броят на безработните намалява с 19.9%, а коефициентът на безработица - с 2 процентни пункта, показват данните на НСИ от наблюдението на работната сила. 

От общия брой на безработните през първото тримесечие на 2016 г. 162.7 хил. (58.2%) са мъже и 116.9 хил. (41.8%) са жени. От всички безработни 13.5% са с висше образование, 51.4% - със средно, и 35.1% - с основно или по-ниско образование. 

Продължително безработни (от една или повече години) през периода са 156.7 хил., или 56.1% от всички безработни лица. 

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.3% и запазва стойността си от първото тримесечие на 2015 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 62.3%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта. 

През първото тримесечие общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 975.1 хил., от които 1 586.1 хил. са мъже и 1 389.1 хил. са жени. 

Заетите в индустрията достига 901.7 хил., или 30.3% от всички заети лица. В сектора на услугите работят 1 891.1 хил. души (63.6%), а в селското, горското и рибното стопанство - 182.3 хиляди (6.1%). 

Работодатели са 3.7% от всички заети (108.9 хил.), 7.5% (223.7 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.1% (2 622.3 хил.) - наети лица, и 0.7% (20.3 хил.) - неплатени семейни работници. 

От наетите лица 1 951.1 хил. (74.4%) работят в частния сектор, а 671.2 хил. (25.6%) - в обществения. 

От всички наети лица 86.5 хил., или 3.3%, са с временна работа.