- Г-жо Петрова, в края на миналата година Комисия за финансов надзор (КФН) одобри новия продукт на "Конкорд Асет Мениджмънт" ОтЛИЧЕН Финансов План. Какво е новото, което внасяте на българския инвестиционен пазар с него?

Продуктът "ОтЛИЧЕН Финансов План" (ОФП) представлява индивидуална схема за инвестиране в договорни фондове, организирани и управлявани от  Конкорд Асет Мениджмънт", която е съобразена с предпочитанията на всеки отделен инвеститор и дава възможност да се записват периодично дялове от избран фонд, на определена дата от месеца,, за предварително посочена от инвеститора сума. Изборът на ежемесечния финансов план, както и на договорен фонд или фондове, зависи от инвестиционната цел, финансов опит и готовността за поемане на риск от страна на инвеститорите. Вноските са автоматизирани посредством платежен оператор. Тази иновация дава свобода на клиентите ни да имат сметки в различни банки.

- До какви възможни договорни фондове дава достъп той?

Към момента продуктът се предлага за три от нашите фондове:

ДФ "Конкорд фонд-1 Акции и облигации" - балансиран

ДФ "Конкорд Фонд-2 Акции" - високорисков

ДФ "Конкорд Фонд-6 Облигации" - нискорисков

като инвеститорът може да избере повече от един от трите фонда. Избрахме именно тези наши фондове, за да осигурим на инвеститорите достъп до продукти с различен рисков профил.

- Каква е доходността, която клиентите на "Конкорд Асет Мениджмънт" могат да очакват от новия ви продукт?

Доходността е пряко свързана с доходността на фонда, в който са инвестирали. При бектестинга, който направихме за 10 години назад, средно се получава доходност около 2.5% всяка година и при трите фонда, които сме включили в продукта. Тук е важно да бъдат отбелязани два момента: първо, инвеститорът получава ефект на сложната лихва, защото при реализирана печалба от инвестираните през предходни периоди суми, тя също се реинвестира и така се получава непрекъснат растеж; и второ, увеличава се ефективността на инвестицията, защото при стриктно изпълнение на ОтЛИЧЕН Финансов План, инвеститорът придобива дялове на равен интервал от време и за еднаква сума. Когато цената на дяловете е висока, инвеститорът придобива по-малък брой дялове, а когато е ниска - по-голям брой дялове. И така във времето той притежава повече от «по-евтините» и по малко оп «по-скъпите» дялове, т.е. среднопретеглената цена на инвестицията му е ниска. По този начин се елиминира риска от субективен избор на момент за инвестиране в дългосрочен план и се оптимизира доходността от инвестицията.

- С какви инвестиционни инструменти оперират фондовете, които управлявате?

Профилът на избраните три фонда е фокусиран в България, по-голямата част от инструментите в нашите портфейли са български акции или облигационни емисии, деноминирани в лева или евро. Фондовете имат стриктна система за лимити, които позволяват на инвеститора прозрачност относно метода на управление и експозициите в портфейлите им. Доходността на фондовете е атрактивна, като през последните години често попадат на лидерски позиции в класации на престижни български медии в съответния рисков профил.

- Каква гъвкавост на клиентите Ви предоставя продуктът ОтЛИЧЕН Финансов План?

ОтЛИЧЕН  Финансов План има редица предимства: периодът за инвестиция е регулярен, има спестовен характер, може да се направи с малки по размер суми, достъпни за всеки. Заложили сме минимум от 50 лева. Предвид регулярния характер на инвестицията сме освободили инвеститорите в този продукт от такси за емитиране и обратно изкупуване. Заплащат единствено малка такса в размер на 48 ст. За преводи до 200 лв. и 96 ст. за преводи над 200 лв. към еРау. Останалите такси за преводи към банката депозитар са за наша сметка. Това показва че инвеститорите имат ниски разходи. Капиталовата печалба не се облага с данъци, те получават професионално управление, висока ликвидност, гъвкавост. След като веднъж станат наши клиенти и получат права за достъп до платформата ни Concord Online, те имат възможността лесно и бързо да променят датата, размера на сумата, банковата си сметка, фондовете, в които правят ОФП. Те могат да прехвърлят без такси между всички наши фондове натрупаните до момента средства, с цел да получат гъвкавостта да преориентират инвестициите си от един рисков профил в друг, оставайки наши клиенти.

- Чрез какви средства улеснявате контрагентите си да извършват инвестиционните си вноски?

След идентифициране на клиента в офиса на УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД и подписване на Рамков договор, управляващото дружество издава на клиента уникално потребителско име и парола за достъп до "Concord Online". Платформата "Concord Online" е уеб базирана и достъпна на интернет страницата на управляващото дружество, на следния електронен адрес: https://online.concord-am.bg/. При превода на ежемесечните суми по продукта ОФП инвеститорът има възможност да използва системата за електронни разплащания еPay.bg. Посредством тази система клиентът може да въведе еднократно параметрите по плащането на избрания ОФП и да използва вече създадения шаблон неограничен брой пъти.

- Смятате ли, че с всички индикации за забавянето на глобалното стопанство, което неминуемо ще се отрази и на България, тази склонност на местните потребители ще се промени и в каква посока очаквате да се случи това?

Периодът през който минаваме е безпрецедентен и със сигурност ще има последствия върху глобалната икономика. Надявам се възможно най-скоро да излезем от нелеката ситуация най-вече с цел хората да се чувстват сигурни за здравето и живота си и дните да протичат по обичайния начин за всички. Наистина в такъв момент капиталовите пазари реагират рязко, волатилността се повишава и както видяхме редица финансови инструменти реализират спад в цените си, но инвеститорите трябва да гледат на това и като на възможност да стартират инвестициите си от ниска точка, което в бъдеще би им донесло само позитиви. Още повече с продукти, които предлагат възможност да се избегне субективния момент на избор на време за инвестиране. В периоди на предстояща криза е характерно, че инвеститорите повишават спестовността си и се замислят за бъдещето.

- Какви са разликите в търсенето на планове за инвестиции от страна на физическите и юридическите лица? Коя от тези групи доминира на пазара?

Планове за регулярни инвестиции се правят повече от физически лица, които са направили добро пресмятане на бюджета си и знаят какво са способни да заделят месечно. Въпреки това в практиката ми е имало и редица юридически лица с месечни планове. Като цяло, досегашният ми опит показва, че юридическите лица правят повече еднократни инвестиции или предпочитат доверително управление при по-голяма сума. Инвестиционните им предпочитания в по-голямата част от случаите са консервативни, насочени предимно към запазване стойността на инвестицията и реализиране на плавен ръст в доходността.

- Всички сме наясно, че българите традиционно влагат пари в банка, като в момента депозитите в икономиката са на равнище от над 53 млрд. лв., или "под дюшека". Все пак според Вас как се развива финансовата грамотност на населението по отношение на продукти като ОтЛИЧЕН Финансов План, които обикновено носят по-висока доходност за потребителите?

Има редица изследвания за финансовата грамотност на населението, правени през последните години. Като цяло тя се повишава, а за нас е призвание да участваме в развитието на програми за обучение, които да са леснодостъпни за широк кръг от хора. В този смисъл Конкорд Асет Мениджмънт е първото управляващо дружество, което през 2018 г. направи единственото по рода си интерактивно обучение за взаимните фондове, тяхната същност, основни характеристики, предимства, как се формират портфейлите им, рисков профил и т.н. Ние предоставихме това обучение безплатно на електронната си страница, като пуснахме банери в редица медии с цел да го популяризираме. Към днешна дата вече е активно и второто ни обучение за ОтЛИЧЕН Финансов План. Имаме и YouTube канал с клипчета, както и блог с важна и интересна информация. Знанието за нас е мисия, така че ние ще продължим да се развиваме в тази посока.

*Настоящият текст е с информативен характер и не е препоръка за инвестиции.