Комисията за финансов надзор представи публично проекта си за изграждане на Единна информационна система (ЕДС). Той се изпълнява съгласно административен договор от 23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор.

Представянето на ЕИС бе направено от Деница Кирова, която е главен секретар на КФН и възложител на проекта.

"За Комисията е приоритет намаляването на административната тежест чрез пълно дигитализиране на административните услуги, които тя предлага. Една от ключовите ни цели е да предоставяме навременни, качествени и прозрачни надзорни дейности. Живеем в два работни свята - реален и виртуален. Осъзнаваме нуждата да бъдем изцяло присъстващи там, където са бизнеса и потребителите. Вярвам, че изграждането на единната информационна система ще ни позволи да отговорим на тази потребност, като ще имаме възможността освен да подобрим процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса, така и да интегрираме дейностите и процесите на КФН със системите на Европейските надзорни регулатори.", заяви Деница Кирова

Основните цели на проекта "Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор" са:

  • Подобряване на процеса за административно обслужване на гражданите и бизнеса чрез надграждане на всички административни услуги, които КФН предлага и са част от системата на държавната администрация (ИИСДА или Административен регистър).
  • Препроектиране, надграждане и усъвършенстване на минимум 18 публични регистъра на КФН, чрез които се предоставя информация на гражданите и бизнеса.
  • Интегриране с относимите хоризонтални компоненти на електронното управление в Република България, както и с Единния портал за достъп до електронни услуги.
  • Интегриране в реално време на обмена на информация с регулаторните органи на ЕС - Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (The European Securities and Markets Authority - ESMA).
  • Усъвършенстване на прилагания от КФН механизъм за риск-базиран надзор.
  • Прецизиране и развитие на автоматизация на процеса по определяне на такси, дължими от бизнеса и гражданите.
  • Организиране и провеждане на обучения с най-широк кръг ползватели както от администратори на системата, така и с крайните потребители.

Според КФН проектът ще допринесе за постигане на основните цели, произтичащи от Актуализираната стратегията за електронно управление в Република България за периода 2019 - 2023 г. Чрез него ще бъдат финансирани дейности, необходими за изпълнението на една от приоритетните мерки в Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г., а именно: проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на Единна информационна система в Комисията за финансов надзор.

Общата стойност на проекта е 4 999 980,50 лв., от които 4 249 983,42 лв. европейско и 749 997,08 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изграждане на Единната информационна система за нуждите на Комисията за финансов надзор е предвиден за есента на 2023-та година.