Като председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) към Столична Община, Орлин Алексиев представи отчета за текущото състояние по сметката на Фонда, станал ясен на заседание на Съвета, провело се през юли 2019-а година.

И тази година проектите, обвързани с развитието на инфраструктурата на образованието, получават най-голямо финансиране от специализираната агенция. От създаването си през 1994-а години досега 52% процента, от средствата на Фонда, са изразходвани за изграждане и поддържане инфраструктурата на образованието.

От 2015-а до 2018-а година са отпуснати над 48,7 млн. лева. От тях за ново строителство и разширения на сграден фонд на училища и детски заведения са дадени 23,5 млн. лева. С тези средства са построени 7 нови детски градини и пристройки съм други градини и училища, като при училищата се поставя акцент върху изграждането на нови класни стаи, отопляеми физкултурни салони и столови за хранене, уточни Орлин Алексиев.

В същия период е направено разширение на 1АЕГ с нови корпуси и физкултурни салони. Пристроени са салони за спорт в 88-мо СОУ и 149 СОУ и са построени детски градини в местностите Манастирски ливади и Кръстова вада, необходимостта от които се усети в следствие на изграждането на жилищни комплекси от затворен и отворен тип, а за други наложителни строително-ремонтни дейности са предоставени 10,2 млн. лева, допълни още Орлин Алексиев.

С тези средства са извършени ремонти и хидроизолация на покриви, санитарни възли и канализация, основна подмяна на електроинсталации, реновиране на отоплителните системи, укрепване на компрометирани конструкции и други, в сгради във всички райони.

След земетресението през февруари 2012-а година се извърши пълно конструктивно обследване на ползвания от училищата и детските заведения сграден фонд. Дадоха се конкретни предписания за конструктивно укрепване на сгради - район по район. В резултат на което се разходваха 6,5 млн. лева за 4 години за строителни дейности в 81 сгради във всички райони на столицата.

А във връзка с предписани мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите от образователната инфраструктура, са извършени редица дейности като топлоизолация на стени и покриви, подмяна на дограма и преустройство на отоплителни системи от работа с котли на течно и понякога твърдо горива на работа с газ. За изпълнението им Фондът осигури над 5,1 млн. лева, за същия период 2015-2018-а година.

За 2019-а година средствата, отделени за сферата на столичното образование, са 4 587 2017,95 лева. От тях 2 087 500 са предоставени за изпълнение на ремонти в общински училища и детски градини. 908 741 лева са предназначени за обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ "Антим I" и 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес". А 500 000 лева са отделени за разширение на съществуваща сграда на две градински групи, една яслена група и физкултурен салон на ДГ № 4 "Слънчо", село Владая, уточни Орлин Алексиев.

Останалите средства са разпределени за ремонтни дейности в 82 ДГ "Джани Родари"; за изграждане на ограда на двора на 121 СУ "Георги Измирлиев"; ремонт на санитарни възли в сградата на 25 ОУ "Д-р Петър Берон", район Красно село. 120 128,42 лева са отпуснати за изграждане на външен асансьор към сградата на 36 СУ "Максим Горки". С 299 439,10 лева от средствата се реализират мерки за енергийна ефективност "Топлоизолиране на външни ограждащи стени" и "Подмяна на дограма" на корпус А на 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов".

В 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", район Слатина, със средства от СОПФ е извършен неотложен ремонт на санитарните възли на стойност 68 792,00 лева, а също 320 000 лева са предоставени за неотложен ремонт на сградата на 117 СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бухово, район Кремиковци, допълни Орлин Алексиев.