Столична община планира да превърне София в зелен град. Планът за действие представлява програма, която съдържа 10-годишна визия в областта на транспорта, строителството, енергетиката, околната среда, водите, отпадъците. Общите разходи са мащабни - в размер на около 840 млн. eвро.

Изпълнението на плана трябва да доведе по-чист въздух в столицата - нещо, за които се говори години наред, без реални конкретни резултати. Идеята е намаляване на емисиите на ФПЧ 2,5 с 21 200 кг/г. и 322 700 кг/г. азотни диоксиди. Намалението на CO2 се очаква да бъде 213 800 т CO2/година.

Целта на плана е да се осигурят инвестиции в приоритетни зелени проекти, като по този начин се подобри качеството на околната среда в града.

За постигане на "зелените" цели трябва да се увеличи делът на зелената инфраструктура в целия град.

В целите за "чиста енергия" планирано увеличаване на обществения транспорт и насърчаване на използването на по-чисти горива, увеличаване използването на възобновяема енергия, подобряване на енергийната ефективност в сградите и по-малко използване на твърдо гориво за отопление на сгради.

В стратегическите цели за "отговорно използване на ресурсите" са планирани мерки за намаляване на зависимостта от повърхностните води и намаляване на риска от липса на вода при продължителна суша.

Други мерки са увеличаване на рециклирането и насърчаване на повторното използване на материалите.

Изпълнението на мерките ще доведе до конкретни оценени ползи като икономия на енергия в размер на 384 100 MWh/годишно.

Планът се разработва с помощ на Европейска банка за възстановяване и развитие. През 2018 г. Столична община се присъедини към рамковата инициатива на ЕБВР "Зелени градове".