През четвъртото тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 056 жилищни сгради с 4 842 жилища в тях и 590 883 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 49 административни сгради/офиси с 66 710 кв. м РЗП и на 1 154 други сгради с 661 010 кв. м РЗП. Данните са на Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 8.5%, общата им застроена площ е по-малко с 9.7%, докато жилищата в тях са повече с 3.7%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, нараства с 22.5%, а разгънатата им застроена площ - с 27.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 1.3%, жилищата в тях - с 12.8%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 12.9%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, нараства с 11.4%, а тяхната РЗП - с 16.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 168, София (столица) - 141, Варна - 119, и Бургас - 92. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 851, Пловдив - 1 114, Варна - 712, и Благоевград - 218. 

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. броят на започнатите нови жилищни сгради нараства с 13.8%, а разгънатата им застроена площ - с 3.0%, докато жилищата в тях са по-малко с 12.0%. При броя на започнатите административни сгради също се наблюдава увеличение с 11.1% и тяхната РЗП нараства над пет пъти. Започнатите други видове сгради намаляват с 10.5%, но разгънатата им обща застроена площ е повече с 21.5%. 

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 91 жилищни, 4 административни и 70 други сгради; Бургас - 109 жилищни, 3 административни и 33 други сгради; София (столица) - 78 жилищни, 5 административни и 13 други сгради; Варна - 62 жилищни, 3 административни и 19 други сгради.