Управителния съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) определи главния си секретар Ирина Марцева за свой представител и член в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). В УС на Фонда Марцева ще има пълен четиригодишен мандат.

Според закона за гарантиране на влоговете УС на ФГВБ се състои от петима души. Председателят му се избира от Министерски съвет, заместник-председателя - от БНБ, а единият от членовете - от Асоциацията на банките, чиито членове пълнят Фонда със своите годишни вноски. Останалите двама члена се посочват съвместно от председателя и зам-председателя на Фонда.

За да заеме новата си позиция Марцева прекратява членството си в Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (УС на ФКИ), където е представител на АББ от създаването му през 2005г. На нейно място, за член на УС на ФКИ, като представител на АББ, до изтичане на мандата, се предлага г-жа Ирина Казанджиева - началник направление "Банкова политика и анализи" в АББ, която е и доцент в Катедра "Финанси" на УНСС.