Ема Попова е директор "Публичен сектор Централна и Източна Европа" на "Майкрософт" и има страст към дигиталната трансформация и културния растеж чрез технологията. Тя притежава повече от 20 години опит в областта на информационните технологии в много и различни индустриални сегменти и географски региони, продажбата на решения, управлението на взаимоотношенията с партньори, проектите за трансформация, управлението на бранда и стратегията за излизане на пазара.

Според Вас кои са най-големите предизвикателства пред устойчивостта днес и как Майкрософт се справя с тях?

Устойчивостта днес е изправена пред множество предизвикателства, а изменението на климата е един от най-належащите проблеми, който изисква трансформация в начина, по който произвеждаме и потребяваме енергия. Както показва новото ни изследване, Доклад за екологична устойчивост*, изминалата 2022 година беше шестата най-гореща в историята. Екстремните метеорологични условия причиниха опустошителни суши, горски пожари, глад, наводнения и горещи вълни с тревожна честота. Усетихме ефектите от изменението на климата както никога досега, а със затоплянето на планетата ще продължим да виждаме и усещаме негативните последици за екосистемите и общностите по света.

Въпреки икономическите насрещни ветрове обаче, инициативите за устойчиво развитие могат да осигурят бърза възвращаемост за бизнеса и планетата, създавайки допълнителни стимули за действие. Това може да се постигне с помощта на цифрови иновации, които да помогнат на организациите да намалят потреблението на енергия, да ограничат пътуванията, да използват ресурсите по-ефективно и да вземат по-интелигентни, стъпващи на данни решения, като всяко от тези действия има потенциал да допринесе за намаляването на разходите и емисиите.

Майкрософт се ангажира до 2030 г. да сведе до нула въглеродните емисии и отпадъците, които компанията генерира, да постигне положително** потребление на вода, както и да компенсира всички емисии на парникови газове, генерирани от основаването ни до 2050 г. Компанията инвестира във възобновяема енергия, като насърчава устойчивостта във веригата за доставки и намалява въглеродния отпечатък на своите продукти. Достъпът до чиста енергия придобива приобщаващ и справедлив характер, което е от полза за обществото. Майкрософт осъзнава неотложността на предизвикателството на устойчивостта и възприема цялостен подход за справяне с него — а чрез насърчаване на устойчивостта и използване на цифровите иновации за постигане на напредък, помага за създаването на по-устойчиво бъдеще за всички.

Как цифровите иновации могат да повлияят на устойчивостта?

Цифровите иновации могат да окажат значително въздействие върху устойчивостта, като позволят на организациите да използват ресурсите по-ефективно, да намалят въглеродния си отпечатък и да вземат основани на данни решения за насърчаване на устойчиви практики. Майкрософт осъзнава потенциала на цифровите иновации за насърчаване на устойчивостта и играе активна роля в стимулирането на положителната промяна. Компанията разработва иновативни решения, като например базирани в облака инструменти, които помагат на компаниите да наблюдават и намаляват въздействието си върху околната среда.

Решението Cloud for Sustainability помага на клиентите да подобрят бизнес процесите, да намалят въздействието на дейността си върху околната среда, да идентифицират възможностите за устойчива ИТ инфраструктура, да създадат по-екологични вериги за създаване на стойност и да автоматизират отчитането и докладването на въглеродните емисии. То обединява възможностите за екологично, социално и корпоративно управление (ESG) на цялото облачно портфолио на Майкрософт с решения от глобалната им екосистема от партньори. Предоставя ни възможност да възприемем дистанционната работа, за да намалим времето, разходите и емисиите, свързани със служебните пътувания. Цифровите технологии позволяват на служителите да работят и да си сътрудничат ефективно от всяко място. Тъй като съумяваме да постигнем все повече от разстояние, можем да намалим значително разходите за бизнес пътувания и свързаните с тях емисии, като същевременно подобрим производителността.

Разполагаме с технологии, но имаме ли достатъчно квалифицирана работна ръка, която да ги използва?

Налице е нарастващо разминаване между потребностите от работна сила в областта на устойчивото развитие и наличието на квалифицирани кадри и много компании въвеждат вътрешни програми за преквалификация, за да се справят с този проблем. Недостигът на умения се отнася до липсата на експертен опит и знания в различни области, свързани с устойчивото развитие, включително на специализирани познания в специфични тематични области, и по-широкообхватно познаване на въпросите на устойчивото развитие и свързаните с климата области на науката. Осъзнавайки важността на преодоляването на този недостиг, Майкрософт работи с партньори за разработването и споделянето на учебни материали в областта на устойчивостта. Това включва обучения в LinkedIn, Център за обучение по устойчивост на Майкрософт, както и ресурси за обучение и сертифициране за технически екипи.

Майкрософт също така си партнира с неправителствени организации, за да осигури подкрепа на работещите чрез обучения в областта на устойчивостта, като създава нови учебни програми и материали за обучение на ученици от началните и средните училища и предлага практически опит. Тези инициативи се основават на разбирането, че макар технологията да е основен инструмент за постигането на устойчивост, преходът към по-устойчиво бъдеще ще бъде осъществен от хората, които притежават необходимите знания и умения. Инвестирайки в образованието и обучението в областта на устойчивото развитие, Майкрософт не само допринася за развитието на по-устойчива работна сила, но и помага за изграждането на по-устойчив свят.

Как могат да бъдат насърчени компаниите да възприемат по-устойчиви практики и да постигнат целите си за устойчивост?

Важно е да се измерват и разбират основните дейности на компанията, да се поставят амбициозни цели и устойчивостта да се интегрира в стратегията на компанията. Вярваме, че технологичният сектор разполага с огромна възможност да подобри начина, по който управляваме природните ресурси. През 2017 г. стартирахме програмата на Майкрософт "Изкуствен интелект за Земята", за да предоставим облачните технологии и технологиите за изкуствен интелект на водещи световни еколози и специалисти по технологии за опазване на околната среда, както и на организации от цял свят, работещи за опазването на нашата планета.

Програмата увеличава достъпа до технологиите за изкуствен интелект чрез безвъзмездни средства и осигурява обучение в областта на облачните технологии и изкуствения интелект, за да насърчи сътрудничеството в нашата общност, и да стимулира иновациите чрез изследвания и стратегически партньорства. До момента сме дали възможност на многобройни организации в повече от 100 държави по света да работят върху екологични иновации, които задават нови стандарти. Необходимо е да се съчетаят знания от областта на науката, технологиите, инженерните науки и математиката (STEM) със знания от други сфери, бизнес проницателност, използване на данни и цифрови технологии.

Необходимо е също така работодателите да подобряват и надграждат знанията на своите служители. За да подкрепи тези усилия, Майкрософт, заедно със своите партньори, работи върху разработването и споделянето на учебни материали за устойчивост. Те включват раздели с фокус върху устойчивостта в LinkedIn Learning, които са достъпни в Центъра за обучение по устойчивост на Майкрософт. Най-значимият принос на компанията за намаляване на въглеродния отпечатък е не само постигането на собствените цели за устойчивост на компанията, но и подпомагането на клиентите и партньорите ни по света да намалят своя екологичен отпечатък чрез технологии, иновации и сътрудничество.

Какъв съвет бихте дали на други работодатели, които желаят да интегрират устойчивото развитие в своята дейност и корпоративна култура?

Започнете с ясна визия и цели. Определете визията и целите на вашата организация за устойчивост и се уверете, че те са в съответствие с цялостната мисия и с ценностите на компанията. Това ще ви помогне да създадете пътна карта за интегриране на устойчивостта във вашата дейност и корпоративна култура. Също така е важно да ангажирате и образовате служителите по въпросите на устойчивостта, да им осигурите обучение и ресурси, които да им помогнат да интегрират устойчивостта в ежедневната си работа, и да ги насърчите да бъдат шампиони по устойчивост в своите общности. Освен това партньорството с други организации и заинтересовани страни за споделяне на най-добри практики и стимулиране на колективни действия може да помогне за ускоряване на напредъка към по-устойчиво бъдеще. И накрая, бих искала да подчертая, че устойчивостта не е еднократна инициатива, а непрестанно пътуване, което изисква постоянна ангажираност и иновации.

Environmental Sustainability Report 

** "Положителното" потребление в райони, в които има недостиг на вода, цели да намали потреблението на вода и да компенсира използваните водни ресурси. Целта не е да се използва минимално количество вода, а да се сведат до минимум отрицателните въздействия, свързани с използването на вода, и да се предотврати допълнително изчерпване на водните ресурси