Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, в качеството си на принципал на държавната Българската банка за развитие (ББР), освободи със свое решение двама от членовете на Надзорния съвет на Българската банка за развитие - Валентин Михов и Васил Щонов.

В мотивите на решението се посочва, че с Протокол № 82 от 19 октомври 2021 г. на Управителния съвет на Банката е взето решение за изготвяне на предложение до едноличния собственик на ББР (държавата в лицето на министъра на икономиката, а след това - на министъра на иновациите и растежа) за стартиране на процедура по емитиране на необезпечена облигационна емисия. Нейният размер е до EUR 500 млн. (до 1 милиард лева), със срок до 7 години и с цел рефинансиране на дългосрочни задължения на банката. Със същото решение, Управителния съвет на ББР избира банки и консултанти по облигационната емисия.

Два дни по-късно Надзорният съвет в тогавашния си състав одобрява решението на Управителния съвет за издаване на облигация, като впоследствие е трябвало да упражни контрол дали тя се издава с разрешението на собственика на капитала в лицето на министъра.

Междувременно обаче, 6 дни по-късно, се приема Решение № 16 на Конституционния съд на Република България от 27 октомври 2021 г., с което възниква възможност да бъдат оспорени актовете на министъра на икономиката, в качеството му на едноличен собственик на капитала на ББР, с които е назначен надзорен съвет, избрал от своя страна действащия управителен съвет на Банката.

След като управителният съвет взема решение да поиска разрешение от принципала си (министър по онова време е била Даниела Везиева) да емитира емисията, в крайна сметка такова разрешение не е получено нито от тогавашния ресорен министър Везиева, нито от последващия - Даниел Лорер.

Именно липсата на разрешението на министъра за облигацията е трябвало да даде повод да се упражни контрол от страна на надзорния съвет над управителния съвет и да не се допуска продължаване на подготовката на облигацията.

Управителният съвет не е следвало да пристъпва към следващи действия по облигацията, но въпреки това той е ангажирал банки и консултанти и е позволил разход в размер на 929 856 лв., направен между януари 2022 г., когато се ангажират банките по сделката, до ноември 2022 г., когато УС взима решението за прекратяването на облигацията, но и то не е потвърдено от новия Надзорен съвет, назначен от министър Пулев.

В мотивите допълнително се посочва, че министър Пулев, чрез новоназначения през ноември 2022 г. надзорен съвет, многократно е изисквал от ББР да предостави решението на едноличния собственик на капитала за емитиране на облигационна емисия, но такова решение не е предоставено.

В допълнение към горното, Надзорният съвет на ББР не е упражнил адекватен контрол над Управителния съвет, във връзка с изготвянето на бюджета на банката за 2022 г. и неговото своевременно изпълнение.

На базата на тези факти и обстоятелства, министър Пулев освобождава незабавно Валентин Михов и Васил Щонов, като членове на Надзорния съвет на Банката. Решението има незабавно действие. Към момента решението на министър Пулев не включва освобождаването на двамата членове на надзора от отговорност.